Culturele dag - Kultura tago

Feiten en fantasie

Esperanto Nederland organiseert een Culturele Dag op zaterdag 28 maart 2020. De dag heeft als thema Feiten en fantasie.
De laatste tijd is er veel aandacht voor vals nieuws, doelbewuste vervalsing van informatie en fantasieachtige verhalen. Er wordt veel gewaarschuwd tegen valse informatie, maar kun jij die onderscheiden van werkelijke informatie? In je e-mailpostbus is het soms moeilijk te zien.
Wat is mythe, wat is een feit?
Fantasie is belangrijk, ook met betrekking tot talen. Er bestaan zelfs veel fantasietalen die de aandacht trekken van jong en oud. Je kunt verschillende schrijvers noemen die een eigen fantasietaal hebben ontworpen, zoals Tolkien.
Het is interessant zijn om te horen waarom zij deze fantasietalen hebben gemaakt en of zij ook leven buiten roman of film. We zijn verheugd dat Federico Gobbo een lezing over dit onderwerp zal verzorgen.

Om te testen of je in staat bent om een onderscheid te maken tussen echte en valse nieuwtjes, tussen feiten en fantasie, presenteert Bert de Wit de quiz Waar of niet waar?
Ook over feiten en fantasie in de Esperantowereld zal nog iemand iets komen vertellen.

We kunnen ook aankondigen dat de muziekgroep Kajto aan het eind van de middag een muzikale bijdrage zal leveren. Je zult vast ook kunnen meezingen!

Boekendienst aanwezig op de Culturele Dag

Vlaamse Esperantisten uit Antwerpen verzorgen tijdens de hele dag een boekendienst. Kom langs, blader in de boeken en koop een leuk leesboek en/of studieboek!

Waar vindt deze Culturele Dag van Esperanto Nederland plaats? In zaal Floor in Lunteren, waar in 2017 ook het Zamenhoffeest werd gehouden. Het gebouw is gemakkelijk te bereiken met eigen en openbaar vervoer.
En net als de vorige keer is het mogelijk om het avondmaal te gebruiken. Geef dit aan op het aanmeldingsformulier op de website.


Programma/Programo

Wij vieren het voorjaar en dat is geen vals nieuws!

Informatie/Informado: Esperanto Nederland

Faktoj kaj fantazioj

Esperanto Nederland organizas Kulturan Tagon en sabato, la 28a de marto 2020. La kultura tago havas la temon Faktoj kaj fantazioj.
Lastatempe, falsaj novaĵoj, intenca falsado de informoj kaj duonfantaziaj rakontoj altiras la atenton de multaj homoj. Oni avertas kontraŭ falsaj informoj, sed ĉu vi povus distingi falsan de vera informo? En via retpoŝta kesto kelkfoje malfacilas.
Kaj kio estas mito, kio estas fakto?
Fantazio estas grava afero, ankaŭ rilate al lingvoj. Ekzistas eĉ multaj fantaziaj lingvoj, kiuj kaptas la atenton de junuloj kaj maljunuloj. Oni povas nomi diversajn verkistojn, kiuj elpensis sian propran fantazian lingvon, ekz-e Tolkien. Estus interese aŭdi kial ili faris tiujn fantaziajn lingvojn kaj ĉu ili havas vivon ‘ekster romano aŭ filmo’. Ni ĝojas, ke Federico Gobbo prezentos prelegon pri tiu temo.

Por testi vian kapablon distingi inter novaĵoj veraj kaj falsaj, inter faktoj kaj fantaziaĵoj, Bert de Wit prezentos la kvizon ĉu vere aŭ nevere?
Kaj por paroli pri faktoj kaj fantazioj en la Esperanto-mondo venos ankoraŭ alia persono.

Ni ankaŭ kun ĝojo anoncas, ke Kajto venos por distri nin per muziko kaj kantado. Kaj kompreneble vi rajtas kunkanti!

Estas libroservo dum la Kultura Tago

Flandraj Esperantistoj prizorgas libroservon dum la tuta tago. Venu kaj foliumu tra la libroj kaj aĉetu bonan legolibron kaj/aŭ studlibron.

Kie okazos tiu Kultura Tago de Esperanto Nederland? En salono Floor en Lunteren, jam konata de tiuj, kiuj en 2017 partoprenis la memorfeston pri Zamenhof. La ejo estas facile atingebla per privata kaj publika transportiloj. Kaj samkiel pasintfoje, oni povos ankaŭ vespermanĝi tie se oni aparte mendos tion.
Anoncu vian partoprenon per la aliĝilo kaj indiku ĉu vi volas partopreni ankaŭ la vespermanĝon.

Ni festos la printempon kaj tio ne estas falsa novaĵo!Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Log in

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio