Aktualaĵoj

MeM - Livingroom of Languages.

La lasta tago en la MeM (Mem = patrino en la frisa) lingvopavilono de Lân fan Taal (Lando de Lingvo) en Leeuwarden. Tempo por dankvortoj al ĉiuj, kiuj kontribuis al la sukceso de tiu ĉi speciala lingvo-projekto de ‘Leeuwarden Kultura Ĉefurbo de Eŭropo’.
Restas nur la bonaj memoraĵoj al longa somero kie ni festis ĉiun semajnon dum longa somero la frisan lingvon, la diversajn dialektojn de Nederlando kaj pluraj minoritataj lingvoj el Eŭropo (vidu la foton de la lingvo-listo).
Ankaǔ Esperanto Nederland organizis dum tutan semajnon multajn Esperanto-okazaĵojn. Andries, kiel ĉeestanta reprezentanto de Esperanto Nederland, ricevis hodiaŭ de la ĉeforganizantoj de Lân fan Taal dankdonacon (rozon kaj diversajn frislingvaĵojn). Reciproke Andries, nome de Esperanto Nederland, dankis ankaŭ MeM pro la gastamo.
Memoraĵoj (fotoj) de la Esperanto semajno en la MeM lingvopavilono de Lân fan Taal vi trovos per la ligoj sub tiu ĉi fejsbuka artikolo

Submetaĵo

Oktobro 2018 - Esperanto estas facila lingvo, la gramatikaj reguloj aperas en unu submetaĵo! Kiel kelkaj el vi scias, mi okupiĝis pri la projekto produkti kaj poste disvastigi la nederlandan version de germana Esperanto-submetaĵo (kartona subglaso). La ideo estas disvastigi ilin en eble plej multaj ejoj. Precipe kie oni povas trinki ion – kaj kie oni fakte ne povas trinki ion? La unuajn ekzemplerojn ni disdonas dum la Esperanto-semajno en Leeuwarden.
Kial mi alvokas vin? Mi mendis 5000 ekzemplerojn. Ĉu ankaŭ vi (kaj viaj amikoj, familianoj, samklubanoj ktp.) pretas disvastigi esperanto-submetaĵojn? Se jes, bonvolu decici kiom da skatoloj vi deziras ricevi. Unu skatolo enhavas 100 ekzemplerojn, Esperanto Nederland subtenas mian ideon kaj pretas disdoni la submetaĵojn. La stoko estas ĉe Ineke Emmelkamp. Bonvolu sendi retmesaĝon al Ineke kaj mendu ilin. Menciu vian nomon kaj poŝtadreson. Ne forgesu mencii kiom da skatoloj vi ŝatas ricevi.
Ĉio estas senpaga por vi, sed financaj donacoj al Esperanto Nederland kompreneble ĉiam estas bonvenaj. La bankkonto estas NL10 TRIO 0786 8441 67, Esperanto Nederland, Capelle ad IJssel.
Mi kore esperas ke ankaŭ vi pretas kunlabori en ĉi tiu projekto, kaj amike salutas vin,
Marulino

Instruado pri Esperanto kaj Unesko

Oktobro 2018 - Unesko-lernejon. Estis kvin klasoj en la kvara jaro kiuj ricevis en tiu lundo instruadon kaj informadon de diversaj personoj ekster la normala lerneja horaro. La kialo estas ke kelkaj el la klasoj iris grupe al Romo aŭ alia eksterlanda urbo kaj pro tio la klasoj kiuj ne partoprenis en la eksterlandaj studvojaĝoj havis alian programon. Bert jam antaŭe skribis al la rektorino de la lernejo pri la fakto ke estas rilatoj inter Esperanto kaj UNESKO. Post iom da tempo venis invito de la kunordiganto de la supraj klasoj prezenti ion en la kvaraj klasoj. Post sendo de skemo pri la enhavo de la leciono, la dato estis fiksita. Bert prezentis lumbildojn kaj ankaŭ komencon de filmeto ‘Esperanto estas‘ tiel ke la lernantoj povis aŭdi kiel Esperanto sonas. Estis lacige, ne nur por la instruisto, sed ankaŭ por la lernantoj kiuj dum tiu tago ricevis tiom da novaj informoj ekster la kadro de la instruprogramo. Lernantoj kiuj interesiĝis, povis kunporti la paĝindikilon de Esperanto Nederland.

Salutmesaĝo de Unesko al la partoprenantoj de la 103-a uk

Aŭgusto 2018 - Mi estas feliĉa povi sendi ĉi tiujn subtenajn vortojn al la partoprenantoj de la 103-a Universala Kongreso de la Universala Esperanto-Asocio.
Vi havas la ŝancon kunveni en tiu belega urbo Lisbono, urbo ligita al vasta historio, kiu konstruiĝis en vojkruciĝo kun diversaj kulturoj, urbo malfermita al la mondo, tutokcidente en la Iberia duoninsulo. Mi ne dubas, ke tiu elstara kadro sukcesos inspiri al vi fruktodonajn interŝanĝojn.
Kiel vi scias, Unesko subtenas la instruadon de Esperanto ekde multaj jaroj. Estas fakto, ke nia Organizaĵo dividas kun la esperantista Movado komunajn valorojn: esperon en konstruado de paca mondo, harmonian kunvivadon inter la popoloj, respekton al kultura diverseco, solidarecon trans la limoj. La cemento de ĉiuj tiuj valoroj estas la kapablo dialogi, aŭskulti, interkomunikiĝi. Lingvoj estas la vektoro, kiu ebligas tiun dialogon; ili konsistigas do la esencan ilon por atingi la celojn, kiujn ni devas konkretigi, kaj same por defendo de niaj valoroj.
Ni devas defendi la lingvojn, ĉefe la maloftajn lingvojn, la indiĝenajn lingvojn, pri kiuj ni scias nuntempe, ke ili malaperas en ritmo de unu malapero dufoje monate. Tio estas giganta perdo por la homa heredaĵo. Ni devas plie defendi plurlingvismon en la instruado per adekvataj publikaj politikoj, sed ankaŭ en la virtuala spaco de la Reto, tiel ke plu vivu la lingva kaj kultura diverseco en ĉiuj homgrupoj. Gravas, ke ĉiu sukcesu esti en kontakto kun sia historio, sia identeco kaj la simbolaj resursoj de sia origina etno.
Tiu agado de Unesko ankaŭ estas VIA agado. Ĉar Esperanto ne volas forviŝi la grandan kvanton da parolataj lingvoj en la mondo; male ĝi reprezentas taŭgan ilon por komuniki en respekto de ĉiuj lingvoj, ĉu minoritataj, ĉu de la plimulto. Ĝi ebligas ekziston de homgrupo de parolantoj sendependaj de iu ekonomia, politika aŭ kultura hegemonio. Paroli Esperanton estas alten iri kaj atingi kosmopolitikan konscinivelon, esti mondcivitano – sen forlasi siajn apartajn ligojn. Via elektita temo por via kongreso en tiu ĉi jaro estas: "Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo: kien nun?" La elektenda direkto certe estas tiu, kiun via Movado kaj nia Organizo montras de jaroj: engaĝiĝi pli kaj pli por savi kaj vivteni tiun esencan parton de la nemateria homara heredaĵo: la lingvojn. Defendi la lingvan diversecon kaj kuraĝigi al plurlingva edukado.
Tiel ni sukcesos konstrui mondon pli malfermitan, pli inkluzivan kaj pacan. "Multaj voĉoj, unu mondo" – jen la slogano de nia fame konata organo Unesko-Kuriero. "Multaj voĉoj, unu mondo", tiel tradukiĝas al Esperanto tiu idealo, kiun vi kaj ni havas – kaj kiu staras sur la versio de nia revuo, kiu nun aperas en Esperanto: Unesko-Kuriero.
Finfine mi volas transdoni, nome de Unesko, elkorajn bondezirojn pri la sukceso de via Kongreso.
Audrey Azoulay,
ĝenerala Direktorino de Unesko

La unua gazeto de enigmoj en Esperanto

Majo 2018 - Ĝi enhavas klasikajn krucvortenigmojn, kriptan kaj silaban krucvortenigmojn, vortoserĉon, rebuson, aliajn vortopuzlojn, novaĵojn, kaj ceteraĵojn. Ĉefredaktoro de Semajno de Enigmoj estas Giorgio Denti, ankaŭ prezidanto de Roma Esperanto-Grupo. Abono estas senpaga. La aktualaj numeroj estas dissendataj retpoŝte al la abonantoj.
Detaloj ĉe la retejo.

Reĝa ordeno por Rob Moerbeek

Majo 2018 - Rob Moerbeek, honora membro de UEA, ricevis nederlandan reĝan Ordenon de Oranje-Nassau.
La urbestro de la urbo en kiu Rob Moerbeek loĝas, Beverwijk, speciale venis al Roterdamo por enmanigi la ordenon kaj gratuli la samurbanon dum la Malferma Tago de UEA, la 28-an de aprilo 2018
Vidu videon.

Esperantoprogramo de kastelo Greziljono en 2018

2018-okt-26/nov-03 » AŬTUNE la Esperanto-ferioj - kun halovena festo kun Dennis Keefe
Esperanto-Kulturdomo et kastelo Greziljono
Retpoŝta adreso
Telefono: +33-2.41.89.10.34

Esperanto-sumoo

Junio 2017 - Jam de pluraj jaroj okazas legokonkurso kun la nomo “Esperanto-Sumoo”: la nomo de la japana luktoarto.
La ideo estas ke ni 'venku nin mem' legante dum mallonga periodo ĉiutage certan kvanton da paĝoj en Esperanto-libro aŭ -gazeto. Baldaŭ vi povos kunsporti kun tutmondaj legemuloj: 2-9 julio, do mallonge pro la ferioj. (Mi mem elektis po minimume 5 paĝojn el la korea literaturo tradukita en Esperanton, sed komencantoj legas ofte po unu paĝon, ekzemple el sia lernolibro.)
Vi povas indiki viajn nomon, landon, legaĵon kaj nombron da paĝoj legotaj al la organizanto s-ro Hori Yasuo. Li informos vin pri via numero kaj al kiu vi sciigu vian sukceson pri la legado.
Kaj sukcesan kaj plezuran legadon ni deziras al vi!
Rob Moerbeek.

Retejo por esperantaj verkoj

Junio 2017 - Amir Naor (plurfoja gajninto de la Belartaj Konkursoj de UEA) kreis novan retejon por verkistoj kaj legantoj.
Verkistoj! Ĉu vi ŝatus partopreni en tiu ĉi retejo? Bonvolu kontakti nin.

Radio-programo 'Wekker Wakker'

Aprilo 2017 - Ĉi-matene je 8h10 telefonis Henk Mouwe de radioprogramo 'Wekker Wakker' de kompanio NPO radio 5 por paroli pri Esperanto. La intervjuo estis bona sed tre mallonga: ĝi daŭris​ nur kvin minutojn.​ Pritraktitaj estis la facileco de la lingvo, diversaj kursoj kaj kongresoj, niaj studosemajnfinoj kaj la somera kurso en Slovakio. Henk demandis, ĉu la angla ne konkuradas kun Esperanto. ​
La respondo estis, ke ​ekzemple en flughavenoj kaj hoteloj estas uzata la angla, sed post tio ​hejme ĉe esperantistoj nur Esperanto.
Ineke Emmelkamp

La aprila numero de la revuo Esperanto elŝuteblas senpage

Aprilo 2017 - Kadre de la festado de la Zamenhof-Jaro, la unua numero de la redaktoroj Dima Ŝevĉenko kaj Anna Striganova estas libere elŝutebla de la retejo revuo Esperanto dum la tuta monato aprilo.

Ĝemelaj Urboj

Februaro 2017 - Interŝanĝo de kontaktoj en la kadro de ĝemelaj urbaj aktivaĵoj montras, ke Esperanto daŭre ekzistas, pri kio nuntempe dubas multaj homoj, kaj montras de tiu lingvo aplikon praktikan kaj konkretan. Dum ekzemple muzikistoj aŭ sportuloj el ĝemelaj urboj komunikiĝas pere de interpretisto aŭ klopodas komunikiĝi per neperfekta angla aŭ germana, esperantistoj el ambaŭ urboj havas rektan kontakton kaj komunikadon. En Vikipedio kaj en UEA-Vikio estas paĝoj kun praktikaj informoj pri tiu ĉi projekto. Ĉi tie estas listo de nederlandaj urboj kaj iliaj ĝemelaj urboj, kie okazas aktiva interŝanĝo.

Nederlanda urbo Partnera urbo
Alkmaar Tata (Hungario), Troyes (Francio), Darmstadt (Germanio), Brescia (Italio, ĝemelurbo de Darmstadt)
Eindhoven Esperantistoj el Nordrhein-Westfalen (Dortmund kaj cirkaŭaĵo, Germanio)
Helmond Eindhoven (Nederlando), Essen (Germanio), Antwerpen (Belgio), Peer (Belgio).

Kontakto: Pieter Engwirda

Artikolo en franca ĵurnalo pri prelego en Esperanto

Majo 2016 - Je la 11a de majo 2016 Bert de Wit laŭ invito de la Esperanto-grupo de Hérouville-Caen en Normandio prelegis pri “Kiel ni povas ekscii ion pri la estonteco de nia vivmedio”. La prelego estis parto de la aktivaĵoj en la kadro de “Festo Eŭropo”kiun organizis la urbestraro.
La prezento estis tradukata samtempe en la francan fare de Gérard Sénécal kaj Yves Nicholas. Pri la prelego aperis intervjuo en regiona gazeto “Ouest” je la 13a de majo. Oni invitis Bert pro tio ke Nederlando estas en la unua duono de la jaro EU-prezidanto. Cetere dum la festa semajno okazis ankaŭ “Poliglota Kafejo” je la 12a de majo kie interesiĝantoj povis informiĝi kaj ekzerci sin en la parolado de fremdaj lingvoj. Esperanto estis ankaŭ reprezentita kaj Gérard Sénécal havis plurajn interparolojn kun interesitoj, i.a. kun la respondeculino de la urbestraro kiu organizis la semajnon. Por la nederlanda tamen ne venis iu en la kafejo kiu volis ekzerci la lingvon.

Raporto pri nia vojaĝeto al la Esperanto-monumento en Tekselo, la 24-an de februaro 2016

La 24-an de februaro , je proksimume la 11-a horo kaj duono, alvenis tri membroj de la klubo: Els, Elly kaj Ans ĉe nia domo en Julianadorp. Ili eniris nian aŭtomobilon, kaj ni veturis kvinope al Den Helder, por enŝipiĝi la pramo al Tekselo. Sur la ŝipo ni renkontis ankoraŭ du aliajn konatojn: Johano kaj Jannie. Ili prenis la aŭtobuson "texelhopper" ekde la heldera stacidomo. Ni eksidis en la varmigitan pasaĝeran ferdekon, ĉar la vetero ne estis tre komforta.
Dum la ŝipveturado ni vidis kelkajn interesaĵojn, kiel la mararmea haveno, la lumturo de Den Helder, kaj grandega borilega platformo. Ni alvenis ĉe la monumento en Den Burg iomete post la unua horo. Kaj venis pli da Esperanto-amikoj: Bert kaj Thea Engel el Heiloo, kaj Andries Hovinga el Leeuwarden, por reprezenti la estraron de Esperanto Nederland. En la invito de la Teksela Komunumo staris, ke la solena malkovro okazos je la dua, do ni havis pli ol sufiĉe da tempo.
Jam atendis nin sinjoro Harry de Graaf, kaj poste venis sinjoro Duinker (el Leiden). Ili estas posteuloj de la personoj, kiuj en la jaro 1935 iniciatis la Esperanto-monumenton. Iliaj familianoj prizorgis la monumenton, kaj instigis la komunumon ne neglekti ĝin.
Dum la lastaj tri jaroj oni faris biciklejon apud kaj eĉ antaŭ la monumento, kio kompreneble ne estis tolerebla! La "najbaro"de la monumento, Klaas Smidt, kiu loĝis ĝuste kontraŭe de ĝi, ofte kaj instige alparolis la urbestron de Den Burg, kaj avertis ankaŭ la estraron de Esperanto-Nederland kaj eĉ nin, familion Lathouwers, ĉar ni loĝas ne malproksime de la monumento. Kaj ni kiel esperantistoj subtenis liajn plendojn.
Kaj la tekselaj esperantistoj? Bedaŭrinde ili ne plu ekzistas! Iam loĝis kelkcentoj da esperantistoj sur Tekselo. La posteuloj, kvankam ili ne okupas sin pri Esperanto, tamen zorgas pri la monumento, kion ili konsideras kiel grava propraĵo de la insulo.
Ankaŭ la urbestro kaj skabenoj de Den Burg nun havas tiun opinion. Ili prizorgis grandan plaketon el latuno kun teksto sur ĝi pri la monumento kaj Esperanto. Ĝi estas bone fiksita sur ŝtonego el betono.
Kiam ni alvenis ĝi estis kovrita de la teksela flago. Sed ni kunprenis, laŭ peto, du Esperanto-flagojn, unu por kovri la plaketon, kaj la alia por hisi sur la flagstango. Kaj tiel okazis! Unue staris nur kelkaj personoj ĉe la monumento. Sed dum la malkovro de la plaketo mi kalkulis minimume kvindek, kvankam ke pluvis, hajlis kaj neĝis dum la solenaĵoj! La skabeno Kingma unue prelegis en Esperanto, sed li ne estas esperantisto. Li sendis la nederlandan tekston al Ineke Emmelkamp, kaj ŝi tradukis ĝin por li. Ni povis lin kompreni, sed ni tuj proponis al li kurson....
Kaj poste li kaj sinjorino Smidt, la vidvino de karmemora Klaas Smidt, malkovris la plaketon. Jen la traduko de la nederlandlingva surskribo:

"Ĉi tiu monumento sur Tekselo estas omaĝo al d-ro. Lejzer Zamenhof, projektinto de la internacia helplingvo Esperanto, kiel aldono al kompreno inter diferencaj popoloj kaj kulturoj. La konstruo estis iniciato de Johan M. Duinker, kiu transmetis sian entuziasmon por tiu lingvo al multaj. Centoj da homoj lernis Esperanton kaj kolektis la monon por ĉi tiu memoraĵo. La monumento malkovrita en 1935 estis malkonstruita en 1941 laŭ ordono de la germana okupanto. La rekonstruon post la milito Duinker ne povis ĉeesti. En la 6-a de aprilo 1945 li kaj naŭ aliaj tekselanoj estis mortpafitaj de la germanoj. "

Post tio ni kantis "La Esperon." Mi kunprenis dudek ekzemplerojn de la teksto, sed tio ne sufiĉis! Ĉiuj ĉeestantoj volis havi ĝin, esperantisto aŭ ne. Feliĉe, ke ankaŭ Andries kunprenis kelkajn, kaj ankaŭ faldfoliojn pri Esperanto: "Esperanto-zó-op-zak."(Esperanto en la poŝo) La intereso estis granda! Eble la nova iniciato pri la monumento altiros novajn esperantistojn al Tekselo. Por tio mi estas preta reveni hejmen kun du malsekegaj Esperanto-flagoj!

La Muzeo Mesdag en Hago

Oktobro 2015 - Ĉu vi scias ke en la Muzeo Mesdag en Hago aŭdeblas ankaŭ esperantlinga ĉiĉeronteksto en la kupolo? Kiam vi vizitas ĝin, nepre petu ĉe la kaso, ke oni lanĉu la teskton ankaŭ en Esperanto. Katalin Kovats prizorgis ĝin.

Esperanto-monumento en haga parko

Septembro 2015 - Antaŭ kelka tempo Internacia Esperanto-Instituto transprenis la zorgon en la parko Bokkefort en Hago por Esperanto-monumento, sur kiu troviĝas ŝildo kun la retadreso de la instituto kaj kun t.n. QR-kodo.
Promenantoj kaj biciklantoj en la parko nun povos kontakti la instituton.
Vidu la foton.

Komunikiloj atentas pri inaŭgura parolado

Marto 2015 - Federico Gobbo, nomumita profesoro de la speciala katedro pri Interlingvistiko kaj Esperanto, liveris sian inaŭguran paroladon parte en Esperanto.
Tio neniam okazis en Nederlando, eĉ nenie en la mondo.
La inaŭguro okazis la 13-an de marto en la universitato de Amsterdamo.
La inaŭguran paroladon, titolitan 'Interlingvistiko, fako por multlingveco' vi povos spekti ĉi tie.
Por tio oni instalu la programon 'ms silverlight' (ankaŭ por Mac aŭ Linukso), kaj permesu la programon funkcii.

Kial membriĝi al UEA?

Novembro 2014 - Verŝ​ajne vi jam rimarkis, ke la Estraro de UEA donas grandan atenton al la pligrandigo de la membraro de UEA. Tio estas komuna tasko por ni ĉ​iuj. Jam nun oni povas konstati, ke la Estraro ne vokis vane, ĉ​ar la membronombro de UEA denove kreskas. Kune ni aktivu, por ke en la jaro 2015 ĝ​i kresku ankoraŭ​ multe pli forte ol ​ĉ​i-jare!

Por pliefikigi la varbadon de membroj UEA aperigis novan koloran faldfolion. Vi povas konati​​ĝi kun ĝi ​​ĉ​i tie​. La nova varbilo estas celita por distribuado en Esperanto-kluboj kaj -asocioj kaj en ​ĉ​iaspecaj Esperanto-renkonti​ĝ​oj, ​ĉ​u malgrandaj ​ĉ​u grandaj. ​Ĝ​i t​aŭ​gas tre bone ank​aŭ​ por kunsendado kun landaj Esperanto-revuoj, klubaj bultenoj kaj aliaj gazetoj.

Mi esperas, ke ankaŭ​ vi ​aŭ​ via asocio petos de la Centra Oficejo kvanton de la varbilo por distribuado. Bonvolu skribi al sekretario@co.uea.org, anoncante la deziratan kvanton kaj la adreson, al kiu la CO sendu la varbilojn. Krom la varbilo, vi povos peti ank​aŭ​ kvanton de la membroali​ĝ​ilo kun la kotiztabelo 2015, t.e. la folio, kiu estis kunsendita kun la oktobra numero de "Esperanto". (Kompreneble oni ne bezonas plenigi la paperan ali​ĝ​ilon, se oni povas uzi la retan ali​ĝ​ilon).

Koran dankon pro via kunlaboro kaj multan sukceson!

Muzaiko

Marto 2014 - Ĉu vi scias, ke Muzaiko, la tuttempa tutmonda tutmojosa tutesperanta retradio-kanalo, aŭkulteblas ankaŭ per via Androjda poŝtelefono?
Klaku ĉi tien por instali ĝin en vian Android-aparaton.

Freŝa revuo "Esperanto" libere gustumebla

​Januaro 2014 - La unua numero de la revuo Esperanto redaktita de Fabrício Valle estas nun presata kaj atingos la abonantojn en papera formo en januaro. La redaktoran ŝanĝon akompanas granda ŝanĝo de la grafika aspekto, sed ankaŭ enhave la redaktoro celis fari la oficialan organon de UEA vigla kaj leg-invita. Kvankam temas pri la unua numero de la jaro 2014, Valle nomas ĝin sia "nula" numero, kiu estas ankoraŭ iel eksperimenta kaj eble ne libera de malglataĵoj. Li pensas, ke necesos ses numeroj, ĝis la revuo firme trovos sian vojon enhave kaj aspekte.

Same kiel jam ekde la jaro 2004, post la enpresejigo la nova numero fariĝis legebla en la reta Jarlibro por la individuaj membroj de UEA, kiuj registriĝis kiel uzantoj de tiu servo.
Por ke ĉiu ajn esperantisto povu konatiĝi kun la plursence freŝa revuo, la januara numero tamen estas libere elŝutebla ĉe la retejo de UEA.
Por tiuj, kiuj volos legi ankaŭ la aliajn numerojn aperontajn en la jaro 2014, estas je dispono la reta membroaliĝilo de UEA.

Nia landa asocio per sociaj komunikiloj

Oktobro 2012 - Esperanto Nederland nun aktivas per la sociaj komunikiloj Twitter kaj Facebook. Ĉio, kio aperas en Twitter, aperas ankaŭ en Facebook. Por legi la komunikojn eĉ ne necesas aliĝi al Twitter. Ĉar temas pri publika afero la komunikoj aperos en la nederlanda aŭ estos dulingvaj. Ili temos pri Esperanto kaj la Esperanto-movado en Nederlando. Viaj kontribuaĵoj tre bonvenas.
Ĉiuj povas aliĝi senpage. Vi trovos nin en Facebook ĉi tie.
Instrukcioj por Twitter troviĝas ĉi tie.

Alternsemajna ripeto

NGGE proponas al vi alternsemajnan ekzercon por refreŝigi vian regon de la lingvo internacia. Ni provos sekvi la regulojn de la “bona lingvo”, kaj volonte lernos ankaŭ de viaj rimarkigoj. Kompreneble vi povas proponi temon por la sekvonta fojo. Mia solvo (eble mi parte plagiatos!) sekvos post du semajnoj, kun nova ekzerco.
Nome de NGGE,
Rob Moerbeek.
Legu plu

1450 adresoj en Pasporta Servo

La ĉi-jara adresaro de la plej fama servo de TEJO, Pasporta Servo, enhavas 1450 gastigantojn en 91 landoj. En la antaŭa eldono (2008) estis 1225 adresoj en 90 landoj. En la Pasporta Servo 2010 la unuan lokon okupas Francio kun 177 gastigantoj. La dua estas Germanio kun 117. En Brazilo estas 84 gastigantoj. Aliaj landoj kun multaj adresoj estas Rusio (81), Pollando (75), Ukrainio (65), Usono (63), Hungario (53), Japanio, Nederlando, Ĉinio kaj Senegalio (po 36), kaj Irano (34). En la 208-paĝa poŝlibro troviĝas, krom la adresoj kaj aliaj informoj pri la gastigantoj, ankaŭ mapoj kun indikoj pri lokoj kun gastigantoj. Enestas ankaŭ reguloj kaj konsiloj pri la uzo de la servo, kaj utilaj adresoj. La ideo pri Pasporta Servo, tiam sub la nomo Programo Pasporto, estis prezentita de la argentinano Ruben Feldman González en 1966. La unua adresaro laŭ la nuna sistemo, kun 40 gastigantoj, aperis en 1974 sub la gvido de Jeanne-Marie Cash el Francio. Ambaŭ pioniroj estas gastigantoj ankaŭ en la nuna eldono.

En 2009 Pasporta Servo fariĝis ankaŭ socia retejo, www.pasportaservo.org, kie kaj gastoj kaj gastigantoj povas membriĝi kaj kontakti unu la alian. La retpaĝo ne anstataŭas la adreslibron, sed ofertas novajn servojn haveblajn nur per Interreto: zomebla monda mapo, serĉilo, forumo por peti informojn pri vojaĝo, kaj blogejo por rakonti pri siaj vojaĝoj. La retpaĝo nun havas pli ol 1200 uzantojn, el kiuj ĉ. 700 estas gastigantoj. La adresaro estas aĉetebla ĉe la libroservo de UEA. La prezo estas 9,00 EUR plus afranko (plus imposto de 6% en EU). Ekde 3 ekz. oni ricevas trionan rabaton.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj