Alternsemajna ripetaĵo n-ro 14

Karaj tradukemuloj, “AlternSemajna Ripeto” jam taŭgus por la Partio de la Mensogo, kiu ankoraŭ ne registriĝis por la elektotago. Do ni rebaptu ASR kiel 'Alternativa-studa Ripeto', eble foje 'Amuza-stulta'. Certe nun, kiam kaj “FEN-x” kaj “Horizontaal” aperis sen kontribuaĵo de Emile Van Damme. Unue, koran dankon al Wil van Ganswijk, kiu jam antaŭ la ferioj sendis sian (grupetan) tradukon de la ne ĉiel facila 14-a numero. Ĉiam restas io por lerni, ankaŭ por mi, ĉar mi simple notas kapricajn ideojn, iom enmiksas marotojn (amatajn ĉevaletojn) kaj ĵusajn korekto-spertojn kaj poste ŝvitas samkiel vi por fruntosulke solvi la problemojn. Sed jen mia versio, kiun vi bv. kritiki lauplaĉe.

 1. Warm aanbevolen: ontspannen in onze uitspanning.

  Varme rekomendata: malstreĉiĝo en nia gastejo.

  • aŭ: rekomendite malstreĉiĝi.
  • Samkiel ĉe permesata/ita ni povas elekti. Ĉe interesi ni (korektistoj de la revuo Esperanto) nun preferas -ata, sed mi vidis, ke prof. Wim Jansen uzadas -ita.

 2. De scheidsrechter vond het juist dat zijn vrouw minder dan de Balkenende-norm verdiende.

  La arbitraciisto (ludgvidisto) opiniis ĝusta, ke lia edzino perlaboru malpli ol la norman sumon ĉefministran.

  • aŭ: sub la ĉefministra honoraria normo.
  • se ŝi jam praktikas sen troaj enspezoj: perlaboras.

 3. De schriftgeleerden waren het er niet over eens of Adam van Eva had gehouden bij gebrek aan ander fruit of tegen de verveling.

  La ekzegezistoj/fariseoj ne samopiniis (inter si), ĉu Adamo amis Evan (Evon) pro manko de aliaj fruktoj aŭ kontraŭ enuo (tediĝo).

 4. Volgens enige bronnen zou Schleyer abt zijn geweest. Maar is het wel absoluut zeker?

  Lau kelkaj (iuj) fontoj Schleyer estis abato. Sed ĉu tio estas absolute certa?

  • certe, se mankas subjekto: Ĉu estas nepre certe, ke li estis abato?

 5. Ons beschavingswerk in barbaarse culturen, incl. overplaatsing van de bevolking naar veiliger oorden, blijkt niet overal gewaardeerd te worden, ondanks de afschaffing van de slavernij.

  Nia civiliz(ad)o en barbaraj kulturoj (civilizacioj), inkluzive translokadon de la loĝantaro al pli sekuraj regionoj, montriĝas ne ĉie aprezata. (Montriĝas, ke ne ĉie oni aprezas nian civilizon), malgraŭ la abolo de sklaveco.

  • aŭ: spite la abolon. Abolicio estas sinonimo, sed prave André Cherpillod en Leksikaj vagadoj pledas por la malpli longa formo. Tamen li notas, ke firmao estas la pli ofte uzata formo, kompare kun firmo.

 6. Abonneer ons maar op uw kwartaalblad (nee, niet wartaalblad!) 'Wassende-maan-dagblad”.

  Bv. abonigi al ni vian trimonatan (ne: primokatan) gazeton 'La Lun-Do-Krescento'.

  • necesis iom provi la alternativojn: kvaronjara/laŭ-sezona/... por trovi vortludon.
  • ĵurnalon, se konservi la maleblaĵon, internan kontraŭdiron, 'enantiozon', nur bedaŭre, ke fakte devus esti Po, laŭ kiu oni instruis 'unuan lunfazon' laŭ la franca 'premier', kaj Do de 'dernier' ĝuste indikas 'la lastan'.

 7. Milieubewustzijn bijbrengen resulteert in minder lang baden en is dus nuttig voor het volwassenenonderwijs.

  Instruado de vivmedia konscio rezultigas malpli longan baniĝadon kaj do utilas la instruadon (al la instruado) al plenaĝuloj.

  • ne estas gramatike uzi infinitivon post aliaj prepozicioj ol tiuj, kiuj ne prefiksiĝas antaŭ verbradikoj: por, sen, anstataŭ kaj krom.
  • post antaŭ necesas uzi ol: antaŭ ol agi.

 8. Wat doet de VN nou aan al die overbevissing, nu zelfs de EU kolossale drijvende visfabrieken voor de Afrikaanse kust sponsort met vrijstelling van belasting, goedkope olie en bescherming tegen collega's zeerovers?

  Kiel (Kiumaniere) do UN reagas al tiu trofiŝado, se eĉ Eŭropa Unio (EU) sponsoras flosantajn fiŝfabrikegojn, ne impostante, reduktante la oleprezon, kaj protektante kontraŭ kolegoj-marrabistoj?

  • la aludo ne ebligas piratoj.

 9. Met vervalste vijftigjes kun je nog wel hypocrieten recruteren om er onnozele academici, emeriti, leken en rechtzinnigen mee op te zadelen.

  Per falsitaj kvindekeŭraj biletoj ankoraŭ eblas al ni rekrutigi (varbi) hipokritulojn por trudi ilin (la biletojn) al naivaj scienculoj (universitatanoj), emeritoj, laikoj kaj ortodoksuloj.

  • 'academici' ne signifas akademianoj!
  • necesas scii ĉu radiko estas substantiva, kiel emerito, laiko, aŭ adjektiva: kun la sufikso -ulo.

 10. Is het onze majesteit wel eens overkomen, dat ze dacht dat ze door paparazzi werd achternagezeten?

  Ĉu foje okazis al nia Reĝina Moŝto, ke ŝi suspektis sin persekutata de kaŝfotistoj?

  • bv. memori, ke post okazi, kaŭzi (= okazigi) kaj 'taksa opinio' (estis (mal)bone, ke (= okazis (mal)bone, ke) la tempo/tenso en la subpropozicio estas la reala, ne la subjektiva, kiel en Li sciis, ke li mensogas.

 11. We mogen wel haast maken, willen we bij het CS de bus van drie over half vijf halen.

  Ni devas hasti (nin urĝi), se ĉe la Centra Stacidomo ni atingu la buson de la deksesa kaj tridek kvin.

  • de dudek kvin antaŭ la kvina ptm= posttagmeze: duobla t, ĉar ne temas pri ago-mezo!
  • centralo havas tute alian signifon.

 12. Alles welbeschouwd hebben wij Nederlanders per persoon ruim een cent gespendeerd aan negen oorlogsweduwen, waarvan trouwens een derde de uitreiking niet heeft mogen meemaken. Als ze zo doorgaan gaat ons land er nog onderdoor.

  Se ĉion konsideri, ni nederlandanoj elspezis po pli ol cendon al naŭ militvidvinoj, el kiuj – fakte – triono ne povis ĝisvivi la enmanigon (transdonon). Se oni daŭrigos tiel, nia lando baldaŭ (morale) perdiĝos (pereos).

 13. Realiseert de overheid zich wel hoeveel indirecte belasting we al moeten ophoesten voor onze sigaretten?

  Ĉu la superaj aŭtoritatoj konscias kiom da nerekta imposto (akcizoj) ni jam devas ekspektori (tuskraĉi) por niaj cigaredoj?

 14. De machthebbers hadden hun gezag met hand en tand gehandhaafd. Maar het zou slecht met hen aflopen.

  La potenculoj volonte unge kaj dente konservus sian aŭtoritaton. Sed ilia epoko estis finiĝonta mizere.

 15. Discriminatie kun je maar beter negeren, al jeuken je handen bij het aanhoren van zulke verwaten taal.

  Diskriminacion ni prefere ignoru, eĉ se jukas al ni la mano, kiam ni aŭdas tiel orgojlan diron.

  • aŭ: tiajn fierajn vortojn.

 16. Sorry, Ik zit net te lessen. Ander keertje maar? Oké?

  Pardonon, mi estas instruanta. Do alifoje, ĉu ne? Ĉu en ordo (interkonsentite)?

 17. Moeten kinderen ook zonder iPad hun capaciteiten niet kunnen ontplooien? Tuurlijk!

  Ĉu la infanoj ne devas povi evoluigi (disvolvi) siajn kapablojn sen poŝkomputilo? Jes (aŭ: Ne). Kompreneble ili devas.

  • post nea demando necesas ripeti la predikaton, laŭ la intenco kun aŭ sen ne.

 18. Komt-ie thuis met een snoek van amper driekwart kilo. Vraagt die dementerende of het een pondje meer mag.

  Imagu! Jen li hejmenvenas kun ezoko de apenaŭ tri kvaronaj kilogramoj (tri kvaronoj de kilogramo, tri kvaronkilogramoj). Kaj fu, tiu demenculo demandas, ĉu ne eblus aldoni duonkilogramon?

 19. Op de website van onze maatschappij is een link naar onze actuele activiteiten te vinden.

  En la retejo de nia societo troviĝas ligilo al niaj freŝdataj (nunaj) aktivaĵoj.

  • por ĉi lasta frazo utilis la ĵusa dua eldono de “Komputeko – Prikomputila terminokolekto” de Yves Nevelsteen.

 20. De bedrijfsleider vroeg zich af waarom zijn personeel met Pasen geen rustdag gegund werd.

  La entreprenestro demandis sin kial al lia personaro ne estas permesita ferio je Pasko.

  • aŭ: cedita ripozotago okaze de Pasko.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj