Alternsemajna ripetaĵo n-ro 24

Jen traduko kun komento pri la oktobraj 21 frazoj, foje apenaŭ alilingveblaj (ĉu angle, france, germane?):

 1. Er kon niet bevestigd worden of in dergelijke gevallen geld werd terugbetaald.

  Ne eblis konfirmi (Ne estis konfirmeble), ĉu en tiaj okazoj (tiuokaze) oni repagas (aŭ: repagos) monon.

  • komento: Ne povis esti konfirmata bezonas subjekton samfrazan.
  • la -e-participo indikas, ke ne troveblas subjekto.
  • eblus aldoni tio kiel enkondukon por la subpropozicio kun ĉu.
  • oficiale (estis) -ata estas uzata por daŭraj agoj. Ĉi tie estas dube, ĉu oni informpetadis ĉe diversaj instancoj. Pli verŝajne temas pri unufoja informpeto. Ja eblas, ke la kutimo (ne) repagi rilatas pli fruan epokon: estis repagata. Tie -ata estas ĝusta, ĉar en tiaj (o)kazoj aludas kutimon.

 2. Is de geëerde gewezen voorzitter van onze vereniging door zijn opvolger zomaar van dementie beticht?

  Ĉu la honorata eksprezidanto (prezidinto/estinta prezidanto) de nia asocio estas senaverte (aŭ: senkiale) fiakuzita (kulpigita) de sia postsekvanto pri demenco? (estis fie kvalifikita demenca?)

  • la vorto sukcesoro ne havas ŝancon en PIV, kiu malakceptas ambiguajn vortojn: sukces-oro: ĉu Olimpika medalo? Ja ekzistas sukcesio.

 3. Het ongegiste deeg in de feesttulband viel de meeëters nogal zwaar op de maag.

  La nefermentinta pasto en la festena berkuko iom peze ŝarĝis la stomakon de la kunmanĝintoj.

  • fermenti estas netransitiva, do ne havas pasivan participon.
  • turbanforma rosinbera kuko, sed ankaŭ brioĉo, berbulko estas troveblaj en la vortaro; tamen turbano ne estas manĝebla.

 4. Wat heeft onze favoriete dr.Dinges ons woensdag aanstaande te bieden?

  Kion nia favorata d-ro Umo estas prezentonta al ni ĉi-merkrede?

  • favorita signifus ne plu favorata, simile kiel la ofendo estimita sinjoro.
  • dr. kaj drs. k.s. ne estas Esperantaj titoloj.
  • eblas: planas prezenti.
  • ne oferti, se ne temas pri komercaĵo.

 5. Alles welbeschouwd had de gepensioneerde expert het bij het rechte eind met zijn verklaring (deelwoord), dat zolang er nog nabestaanden in leven waren, onderzoek naar onze oorlogsmisdaden van de eerste orde waren.

  Se ĉion konsideri, la pensiita fakulo pravis deklarante, ke, dum plu vivas posteuloj, plej gravas esplorado de niaj militkrimoj.

  • PIV markas eksperto kiel evitindan, supoze pro la eblo analizi ĝin ek-sperto.
  • eblas ankaŭ: estas de unua rango.
  • en Esperanto do ne uzeblas 'absoluta participo' kiel 'hangende = gedurende' de vergadering.

 6. Met een soort artikelenrecycling wist de prof sinds een vijftal jaren zijn reputatie van origineel denker te rekken.

  Per ia recikligo de artikoloj la profesoro de antaŭ kvino da jaroj sukcesis trasavi (daŭrigi) sian renomon (reputacion) kiel originala pensulo.

  • aktualas kazo, en kiu temas pri sciencaj verkaĵoj, ne komercaĵoj, varoj: artikloj.

 7. Op 5 oktober had onze vereniging al een vergadering gepland, toen er een evenement van hogere orde werd aangekondigd, waarop onze datum moest opschuiven naar de 26e, om te zorgen dat beide activiteiten konden rekenen op de nodige belangstelling.

  Por la 5-a de oktobro nia societo planis kunvenon, kiam subite estis anoncita iu evento pli altranga, post kio nia dato devis esti pluŝovita al la 26-a, por ke la du aktivaĵoj povu kalkuli je la bezon(at)a kvanto de interesatoj.

  • 'Waarna' ne estas 'Nadat': post kio / post kiam.
  • Por ke en la nederlanda ĝenerale postulas perifrazon.

 8. Het was al een hele hap uit de middelen de ingetrapte voordeur te vervangen door een nog stevigere, maar nu bleek dat die ook nog eens opgeschilderd moest worden.

  Jam estis grava atenco al niaj rimedoj anstataŭigi la bate (de)truitan (frakasitan) antaŭpordon per pli fortika, sed (ĉi) tiam evidentiĝis (montriĝis), ke eĉ tiu ankoraŭ devas esti finfarbita.

  • gravas la rezulto, pli ol la ago farbi: do -ita.

 9. Het valt niet altijd mee met een vrolijk gezicht voor de klas te verschijnen met (deelw.) in je achterhoofd de zich – tot overmaat van ramp – opstapelende conflicten waarvoor bemiddeling moet worden gezocht.

  Ne ĉiam facilas gajmiene (kun ĝoja vizaĝo) aperi antaŭ la klason, okcipite muelante la plagokulmine (ĝis eksceso de katastrofo) (alt)amasiĝantajn konfliktojn, por kiuj endas serĉi mediacion. (devas esti serĉata mediacio.)

 10. Heel bezopen, haast verzopen, kwam Klaasje Glaasje nog niet uitgedropen zomaar binnenlopen: hij vond de deur dan ook open.

  Plenebria, preskaŭ droninta, Niĉjo Glasĉjo, ankoraŭ ne fingutinte trafmaltrafe eniris, la pordon li ja trovis malfermita.

  • vi konstatas, ke mankas la rimoj de la melodramo, do necesas iom libere provi: ebriega ĝisskandale, post-enfale tirita elkanale, nia Niĉjo Slivoviĉo, ne tre seka, tute male, enstumblis senkiale: Pordo ja invitis, svingiĝe li englitis.
  • entreo estas termino kulinara.

 11. Vastbesloten gaan we het beleidsplan aan de praktijk toetsen.

  Firme decidinte ni testos la strategian planon (kontrolos la agadoplanon) praktikante. (laŭ la/per praktikado).

 12. Door schrik bevangen vluchtten de in paniek gebrachte inwoners uit hun schamele behuizing.

  Terurite la panikitaj loĝantoj fuĝis el siaj mizeraj kabanaĉoj. (el sia mizera loĝloko).

  • paniki estas transitiva verbo.

 13. Waarom zou Italië alleen moeten opdraaien voor de door oorlog en zeereizen geteisterde ontheemde migranten uit het zwarte continent?

  Kial Italio sola devus rimedi por akcepti la senhejmigitajn migrantojn el la nigra kontinento, plagitajn de militoj kaj marveturado?

  • la nigra kontinento fakte estas neĝusta perifrazo de Afriko.
  • oni ne estas kaptata per (door middel van) timo: la plej kutima solvo ĉe pasivo estas de, sed foje pli klara estas pro.

 14. Moet er geen voldoende inkomsten genietend VN-orgaan komen om bij voortdurende droogte toezicht te houden op gevarenzones om elke brand, gesticht door pyromanen, hetzij ook te wijten aan achteloze rokers of kokers, hetzij door blikseminslag ontstaan, in de kiem te smoren?

  Ĉu ne instaliĝu (estu instalita) iu sufiĉe enspezanta UN-organo, kiu – kaze de daŭra sekeco – kontrolu riskozonojn, por jam ĉe la ekesto estingi ĉiujn incendiojn, kaŭzitajn ĉu de fajromaniuloj (piromanoj), de fumantoj (fumintoj) aŭ kuirantoj, ĉu pro fulmofrapo.

  • ĉu ... aŭ ... indikas, ke ni devas elekti, sed ĉe indiferenta mencio de pluraj kaŭzoj ni uzas ĉu ... ĉu ...
  • la prepozicion je Zamenhof konsilis uzi nur se mankas adekvata prepozicio.
  • ĉe ofte sufiĉas por indiki cirkonstancojn.

 15. Je kunt een euro, toch al aan inflatie onderhevig, maar één keer uitgeven.

  Eŭron, jam per si inflacieman, eblas (oni povas) elspezi nur unufoje (unu fojon).

 16. Als er per keer 21 zinnen vertaald moeten worden, raakt het arsenaal veelvuldige fouten uiteindelijk ook eens uitgeput.

  Se po 21 frazoj estu tradukataj, fine la arsenalo (provizo) da oftaj eraroj elĉerpiĝos (estos elĉerpita).

 17. Is het niet beter dat we, voor we doorgaan met verder vertalen, eerst alle voorkomende moeilijkheden herhalen?

  Ĉu ne estas preferinde ke, antaŭ ol ni daŭrigos la tradukadon (plu tradukos), ni ripetu ĉiujn renkontitajn (aperantajn) malfacilaĵojn?

 18. Dank u voor het aanhoudend bellen naar ons hoofdkantoor!

  Dankon pro la telefonado al nia centra oficejo (ĉefoficejo).

  • nepre ne: dankon por telefonadi, ĉar ne temas pri celo.

 19. De lastiggevallen en gevallen agent loste een waarschuwingsschot met zijn waterpistool.

  La ĝenata kaj falinta policano pafis averte per sia akvopistolo. (ellasis avertan pafon).

  • se li estis ĝenita, la ĝeno jam pasis, kaj li misuzis sian armilon.

 20. Ontstaan er door woorden te delen ook deelwoorden? Zoals een welgedane gestalte het beeld oproept van een verwende genieter van weldaden.

  Ĉu per vortodisigo en partojn ekestas (estiĝas) ankaŭ participoj? Simile kiel figuro dike bonfarta vekas imagon de trodorlotata ĝuanto de bon' farata.

 21. En nu is de oefening af.

  Kaj jen la ekzerco estas finita!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj