Alternsemajna ripetaĵo n-ro 28

 1. De hofdame wilde zich niet afgeven met heethoofden, omdat ze blauw bloed had.

  La korteganino ne volis kompromiti sin per (kontakto kun) furiozuloj, ĉar ŝi havis nobelan sangon.

  • havas, se ni volas emfazi, ke estas ŝia subjektiva motivo.
  • havante... solvas tiun dilemon, sed ĝi staru ĉe la subjekto.

 2. Sinds drie dagen ben ik de kluts kwijt, hoewel ik sinds 2001 in deze buurt vertoef.

  De (antaŭ) tri tagoj mi malorientiĝas, kvankam ekde 2001 mi restadas ĉi-kvartale.

  • malpli strikte: ĉi-apude.

 3. Kun je niet met de helft van een brood toe? Nee, ik rammel van de honger en vers brood met pindakaas gaat erin als het evangelie in een ouderling.

  Ĉu al vi ne sufiĉas duono de pano? Ne, ne sufiĉas: mi malsategas kaj (tranĉoj de) freŝa pano kun arakidbutero (al mi) englutiĝas kiel la evangelio en presbiteron.

  • post frakciaj nombroj (ono-vortoj) povas sekvi nur kvante difinita tuto, antaŭ kiu da ne estas uzebla.

 4. Het valt niet altijd mee je boekhouding op orde te krijgen als je er een weekje tussen uit bent geweest.

  Ne ĉiam facilas ordigi sian kontotenadon, post kiam oni eskapis por semajno.

  • aŭ eŭropisme: librotenadon.

 5. Tot nog toe zijn al mijn ingezonden brieven geweigerd met het smoesje dat de redactie overstelpt zou worden met reacties van lezers.

  Ĝis nun ĉiuj miaj leteroj al la redakcio estis rifuzitaj pretekste, ke ĝi (la redaktoraro) estas superŝutata per reagoj de legantoj.

  • rekta parolo post pretekste: la nerealo estas certigita per la vorto pretekste mem, do ni ne uzas estus.

 6. Je zou haast denken dat opgekochte kranten des te betrouwbaarder zouden willen schijnen. Maar ho maar!

  Oni emus kredi, ke akaparitaj gazetoj (ĵurnaloj) volas ŝajni tiom pli fidindaj. Iluzio balone sin levas, sed baldaŭ ĝi krevas.

  • libere laŭ Zamenhofa proverbo; nederlande/angle: forgesu!

 7. Klopt die redenering wel? In zoverre, dat er niet openlijk wordt gedreigd met ontslag voor al te vrijpostige redacteurs.

  Ĉu tiu rezonado harmonias? Nur tiugrade, ke oni ne publike minacas maldungi tro impertinentajn redaktorojn.

 8. Laten we dan maar het volk dom houden, zodat ze in onze democratie blijven geloven.

  Do tiuokaze ni tenu la popolon malklera (seninforma), tiel ke ili restas kredantaj je nia demokratio.

  • post resti ni ne uzas infinitivon.
  • ili anstataŭ ĝi (la popolo) estas t.n. 'enalago' aŭ 'silepso'.

 9. Nou nou, je mag wel op je woorden passen, want heb je niet gehoord wat die figuur uit de Decamerone op de Algemene Vergadering van de V.N. heeft gedebiteerd?

  Ej, atentu viajn vortojn. Ĉar ĉu vi ne aŭdis, kion tiu figuro el “Decamerone” lanĉis en la Ĝenerala Asembleo de UN?

 10. Nou en? Dat die stille lieden het gevaarlijkst zijn en van internet uitgesloten moesten worden.

  Nu, kio do? Ke tiuj silentuloj estas la plej danĝeraj kaj estu ekskluzivigitaj el Interreto.

  • ekskludi kaj ekskluzivi havas aĵan subjekton, do bezonas -igi por persona subjekto.

 11. De kleintjes speelden hun ouders na, alleen deden ze het een beetje guitiger.

  La etuloj ludimitis la (siajn) gepatrojn, sed agis iom pli petole.

 12. Wat bezielt je dat je de muren knalgeel hebt geschilderd, het plafond vuurrood en de grond pikzwart? Nou, ik verwacht bezoek uit België.

  Kia manio vin invadis, ke la murojn vi farbis akre flavaj, la plafonon fajre ruĝa kaj la plankon peĉe nigra? Nu, mi atendas vizitontojn el Belgio.

  • ni ne uzu pentri, se ne temas pri pentraĵo pri la ĉambro.
  • vizitANTojn, se ni uzas akceptos.

 13. Maak a.u.b. niet zo'n lawaai met je naaldhakjes op de overloop. Het lijkt wel of er een kudde olifanten voorbij draaft. - Lijkt mij een manke vergelijking! Olifanten op naaldhakjes zeker?

  Bv. ne tiom klakbrui per la (viaj) pintkalkanumoj sur la interŝtuparejo! Ŝajnas kvazaŭ pretertrotus grego da elefantoj. - Tio ŝajnas al mi katakrezo (lama komparo). Imagu elefantojn sur pintkalkanumoj!

  • oni ja uzas certe ironie.
  • Stilterminoj troveblas en: Till-Dieter Dahlenburg: “Retorikaj figuroj en beletro Esperanta”, Mondial, 2013.

 14. De overheid bestaat uit groenen en liberalen, een werkzame combinatie!

  La registaron (regajn aŭtoritatojn) konsistigas liberaluloj kaj verduloj, kombino funkcipova.

  • strikte: La registaro/magistrato konsistas el … funkciad-ebliga.

 15. Ik was vergeten de klok terug te zetten, zodat ik bij het douchen zeker mijn beste buren heb wakker gestommeld.

  Mi forgesis fruigi la horloĝon, pro kio mi duŝiĝante certe puŝbrue vekis la pli bonajn najbarojn.

  • tiel ke....
  • oni havas du najbarfamiliojn; se pli, mi uzus la plej.

 16. Zo'n exemplaar van een tinnen kandelaar heb ik nog nooit gezien. Nee, die bestaat ook niet.

  Tian ekzempleron de stankandelingo mi neniam antaŭe vidis. Ne, ĝi ja ne (reale) ekzistas.

  • povus temi pri pentraĵo.
  • ekzemplaro = verzameling voorbeelden.
  • kandelaro = set kaarsen, sed eblas kandelabro.
  • la vorto ook havas modan {modale} signifon.

 17. De gepensioneerden bezochten een welgelegen paviljoen.

  La pensiitoj (pensiuloj) vizitis bonsituan pavilonon.

  • bele situantan: situi ne estas transitiva.

 18. De detaillering van het congresprogramma wordt aan de congresgangers zelf overgelaten.

  La detaladon de la kongresa programo (o)ni lasas (konfidas) al la kongresanoj mem.

  • detaligo implicus, ke la programo iĝas – eble bagatela – ero de io pli granda.

 19. Voor de eco-tuin bestellen we een pondje lupines.

  Por la ekoĝardeno ni mendas duonkilogramon da lupenoj.

  • eko- indikas ekologia, laŭ PIV.
  • funto ne estas oficiala/unueca mezuro.
  • lupino apartenas al la faŭno.

 20. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en rivieren pieken vaker.

  La marsupraĵo plialtiĝas, la tersurfaco sinkas, kaj la riveroj pli ofte leviĝas pinte (rekorde).Pri ĉi tiuj 'solvoj' bonvenos via kritiko.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj