ANBI

De vereniging Esperanto Nederland is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling, die vanaf 1 januari 2014 de volgende gegevens dient te publiceren:

Naam van de vereniging

Esperanto Nederland

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer:
806100989

Postadres

Duikerlaan 160, 2903 AC, Capelle aan den IJssel

Doel en middelen

De vereniging is een culturele vereniging en stelt zich ten doel:

 • de verbreiding van de internationale taal Esperanto;
 • het werken aan een oplossing van het taalprobleem in internationale betrekkingen en het vergemakkelijken van internationale communicatie;
 • het bevorderen van het gebruik van het Esperanto, waarbij de taal en de vereniging nimmer gebruikt worden voor activiteiten die strijdig zijn met de wet en/of de rechten van de mens.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 • het verstrekken van informatie over het Esperanto en over de bijdrage die het Esperanto levert aan het opheffen van taalproblemen;
 • het organiseren van onderwijs en bijeenkomsten voor de studie van het Esperanto;
 • het in stand houden van de mogelijkheid tot het afleggen van Esperanto-examens;
 • het uitgeven van studie- en voorlichtingsmateriaal;
 • het organiseren van bijeenkomsten;
 • het uitgeven van Esperantoliteratuur en/of in het Esperanto vertaald werk;
 • het instellen van afdelingen en vakgroepen;
 • het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties;
 • alle andere middelen die kunnen leiden tot het verwezenlijken van haar doel.

Bestuur

Voorzitter: Marc van Oostendorp
Penningmeester: Loes Demmendaal
Secretaris: Rob Groeneveld
Bestuurslid: Peter van Noorden
Bestuurslid informatie: Ineke Emmelkamp

Beloningsbeleid

In de statuten staat vermeld wanneer bestuurs- en/of andere leden recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.
Van een beloningsbeleid is geen sprake.

Statuten en huishoudelijk reglement

Klik op statuten en huishoudelijk reglement om deze te bekijken.

Jaarverslagen

De jaarverslagen zijn hieronder in te zien.
Jaarverslag 2022

Balans en resultatenrekening

Hieronder kun je de balans en resultatenrekening van een aantal jaren inzien.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023<


Plaatselijke Groepen

Lokaj grupoj