Beleidsplan 2015 - 2019

Activiteiten van Esperanto Nederland voor de komende jaren.

De komende jaren zal de vereniging Esperanto Nederland zich bezighouden met diverse onderwerpen. Op twee terreinen zal er werk verricht worden. In de eerste plaats informatievoorziening en daarnaast het werven van nieuwe leden en vrienden en het onderhouden van contacten. De leerstoel, de bijeenkomsten en het onderwijs zijn belangrijke speerpunten. Deze punten worden hieronder nader verklaard.

  1. Informatie verstrekken over de taal Esperanto en taalproblemen in de wereld

  2. Bijeenkomsten

  3. Onderwijs

  4. Leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

  5. Samenwerking met niet-Esperanto-organisaties

  6. Buitenland

  7. Interne zaken


1. Informatie verstrekken over de taal Esperanto en taalproblemen in de wereld

1.1 Regelmatig zorgen voor nieuw informatiemateriaal.
1.2 De website actueel houden en verder uitbreiden.
1.3 Het maken van een (basis)presentatie via PowerPoint over Esperanto en alles wat daar mee samenhangt, o.a. voor gebruik op scholen of bij andere presentaties.
1.4 Het inspelen op actuele situaties en de pers voorzien van juiste informatie.

2. Bijeenkomsten

2.1 Studiebijeenkomsten:
De komende jaren actief zijn in het organiseren van studieweekeinden. Het doel is om belangstellenden in de gelegenheid stellen om het Esperanto te leren en in een kleine groep te gebruiken.
2.2 Culturele bijeenkomsten:
Regelmatig organiseren van culturele bijeenkomsten samen met de Nederlandse Esperanto Jongeren. Deelnemers komen uit Nederland en andere landen. Het doel is om samen met andere esperantisten in en over Esperanto en andere onderwerpen te spreken.
2.3 Plaatselijke bijeenkomsten (financieel) ondersteunen, zoals La Amsterdama Rondo.
2.4 Leden activeren om deel te nemen aan buitenlandse bijeenkomsten en internetcontacten.

3. Onderwijs

3.1 de onderwijsvakgroep NGGE zorgt voor informatie over onderwijs (o.a. cursussen en docenten).
3.2 werven van docenten o.a. voor studieweekeinden en Cseh-cursussen (directe methode taalonderwijs)

4. Leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

4.1 De leerstoel valt onder het beheer van de Wereld Esperanto Organisatie (UEA) (gevestigd in Rotterdam) en wordt mede gefinancierd door Esperanto Nederland voor een periode van 5 jaar. Esperanto Nederland onderhoudt regelmatig contact met UEA en de hoogleraar en financiert, indien nodig, nevenactiviteiten.

5. Samenwerking met niet-Esperanto-organisaties

5.1 Contacten met Unesco-centrum, mensenrechten en culturele uitwisseling.
5.2 Wereldfederalisten.
5.3 Talenfestivals. (o.a. het Drongo-talenfestival)

6. Buitenland

6.1 Contacten onderhouden met Esperanto-groepen in het buitenland. De vakgroep NGGE steunt collega’s (o.a. onderwijzer in Cuba) en andere esperantisten in ontwikkelingslanden (o.a. School in Togo, school in Malawi).
6.2 Contacten onderhouden met internationale organisaties zoals VN en UNESCO en informatie hierover in en uit het Esperanto vertalen en verspreiden.
6.3 Contacten leggen met esperantisten in andere landen, o.a. om Esperanto-werken (oorspronkelijk of vertaald) te verzamelen, in het bijzonder gericht op mensenrechten en vredeseducatie.
6.4 Lokale Esperanto-groepen stimuleren om contact te leggen en/ of te onderhouden met zustersteden in andere landen.

7. Interne organisatie

7.1 Onderhouden van contacten met leden en vrienden van de vereniging.
7.2 Werven van leden en vrienden voor de vereniging.
7.3 Uitgeven van een ledenblad. (mogelijk in samenwerking met de Vlaamse Esperanto- Bond)
7.4 Onderhouden van contacten en samenwerken met diverse Esperanto-organisaties (zoals de Wereld Esperanto-vereniging UEA (Rotterdam), het Internationaal Esperanto Instituut (IEI) in Den Haag en de Europese Esperanto Unie. (EEU)
7.5 Bekendheid geven aan de jaarlijkse uitreiken van Verloren van Themaat-mediaprijs.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio