Beleidsplan 2020 – 2025

Activiteiten van Esperanto Nederland voor de komende jaren.

De komende jaren zal de vereniging Esperanto Nederland zich bezighouden met diverse onderwerpen. In de eerste plaats met informatievoorziening en daarnaast het werven van nieuwe leden en het onderhouden van contacten met verwante organisaties. Het onderwijs in Esperanto, de leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de UvA en het organiseren van bijeenkomsten zijn andere belangrijke speerpunten. Deze punten worden hieronder toegelicht.

  1. Informatie verstrekken over de taal Esperanto en haar speciale rol in het bevorderen van internationale contacten

  2. Onderwijs in Esperanto

  3. De leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

  4. Bijeenkomsten

  5. Contacten onderhouden met niet-Esperanto-organisaties

  6. Contacten met internationale en buitenlandse Esperanto-organisaties en -groepen

  7. Interne organisatie


1. Informatie verstrekken over de taal Esperanto en haar speciale rol in het bevorderen van internationale contacten

1.1 Regelmatig zorgen voor nieuw informatiemateriaal.
1.2 Via Facebook en Twitter informatie verspreiden over de internationale taal en de activiteiten van Esperanto Nederland.
1.3 Het attenderen van scholen en andere geïnteresseerde organisaties op de mogelijkheid om een (basis)presentatie over Esperanto aan te vragen.
1.4 Het inspelen op actuele situaties en de pers voorzien van betrouwbare informatie.

2. Onderwijs in Esperanto

2.1 De onderwijsvakgroep NGGE zorgt voor informatie over onderwijs (o.a. cursussen en docenten) en attendeert op cursussen voor aspirant-docenten, al of niet in het buitenland.
2.2 Via de website van Esperanto Nederland attenderen op de mogelijkheid van internetcursussen zoals Pingveno.nl, Lernu.net, Edukado.net en Duolingo.com.
2.3 Studiebijeenkomsten organiseren voor beginners en gevorderden. Het doel is om hen in de gelegenheid stellen om Esperanto te leren en in een kleine groep het spreken van de taal te oefenen. De cursisten krijgen tevens een idee van de internationale Esperantocultuur.

3. De leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)

3.1 De leerstoel valt onder het beheer van de Wereld Esperanto Organisatie (UEA) (gevestigd in Rotterdam) en wordt mede gefinancierd door Esperanto Nederland voor een periode van 5 jaar.
3.2 Esperanto Nederland onderhoudt regelmatig contact met UEA en de hoogleraar en financiert, indien nodig, nevenactiviteiten.

4. Bijeenkomsten

4.1 Esperanto Nederland organiseert regelmatig een culturele bijeenkomst, indien mogelijk met andere Esperanto-organisaties. Het doel is om zowel het taalniveau van de deelnemers te versterken als hen meer bekend te maken met de Esperantocultuur.
4.2 Esperanto Nederland ondersteunt plaatselijke bijeenkomsten, zoals die van La Amsterdama Rondo.
4.3 Esperanto Nederland stimuleert leden om deel te nemen aan buitenlandse bijeenkomsten en internetcontacten, zodat zij door het gebruik van Esperanto in de praktijk hun kennis kunnen vergroten.

5. Contacten onderhouden met niet-Esperanto-organisaties

Esperanto Nederland onderhoudt contacten met niet-Esperanto-organisaties die van betekenis zijn voor de informatie over de taal Esperanto en voor de ideeën achter Esperanto:
5.1 Het Nederlandse UNESCO-centrum.
5.2 Culturele organisaties en personen die geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld de achtergronden van Esperanto, de persoon van Zamenhof, de geschiedenis en literatuur.
5.3 Wereldfederalisten.
5.4 Organisatoren van talenfestivals of festivals van polyglotten.
5.5 Organisaties die zich met taalpolitiek en mensenrechten bezighouden, o.m. de positie van minderheidstalen.

6. Contacten met internationale en buitenlandse Esperanto-organisaties en -groepen

Esperanto Nederland onderhoudt contacten en werkt, waar nodig en gewenst, samen met internationale Esperanto-organisaties en Esperanto-organisaties in het buitenland.
6.1 De Wereld Esperantovereniging UEA (Rotterdam), het Internationaal Esperanto-Instituut (IEI) in Den Haag, de Europese Esperanto Unie (EEU) en ILEI (onderwijs).
6.2 UNESCO. Esperanto Nederland stimuleert het gebruik van de UNESKO-Kuriero (de Esperanto-uitgave van de UNESCO-Koerier) als educatiemateriaal.
6.3 Esperantogroepen in andere landen, o.a. om Esperantopublicaties, die interessant kunnen zijn voor bepaalde Nederlandse groepen, te verspreiden en te vertalen.

7. Interne organisatie

7.1 Contacten onderhouden met leden van de vereniging, o.m. via circulaires.
7.2 Leden werven voor de vereniging.
7.3 Een ledenblad uitgeven.
7.4 Lokale Esperantogroepen stimuleren om contact te leggen en/of te onderhouden met groepen en individuen in andere landen. Tevens kunnen deze contacten dienen om toeristisch interessante teksten over hun stad een brede verspreiding te geven en op de website van Esperanto Nederland te publiceren.
7.5 Bekendheid geven aan de jaarlijks uit te reiken Verloren van Themaat-mediaprijs.


Esperanto Nederland maart 2020
Vastgesteld op de jaarvergadering van 16 oktober 2021 in Lunteren.
De jaarvergadering in 2020 werd afgelast i.v.m. coronapandemie.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio