Leerstoel in Amsterdam


De internationale taal Esperanto wordt sinds 1948 gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Sinds 1998 bestaat aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) de bijzondere leerstoel Interlinguïstiek en Esperanto, die is ondergebracht bij de leerstoelgroep theoretische taalwetenschap.
Op 4 september 2009 aanvaardde Wim Jansen officieel het ambt van bijzonder hoogleraar van deze leerstoel.
In februari 2014 heeft dr. Federico Gobbo de taak overgenomen van Wim Jansen, die in september 2013 met emeritaat is gegaan. Op 13 maart 2015 heeft dr Gobbo zijn inaugurale rede gehouden.
Het thema van deze rede was: Interlinguïstiek, een vak voor meertaligheid. In de pers is aan deze inauguratie veel aandacht besteed. Enkele artikelen/reportages zijn te vinden, o.a. in het jongerenblad “7 Days”, dat vrijdag 13 maart verscheen, bij NOS op drie, NRC-Handelsblad en Het Parool.
Volgens de taakomschrijving van de universiteit is de houder van de leerstoel verantwoordelijk voor de continuering en verbreding van het onderwijs en onderzoek op het gebied van de interlinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de theorie en de praktijk van plantalen, waaronder het Esperanto een centrale rol speelt.
Studenten die met succes examen afleggen in de vakken die door de leerstoelhouder worden gedoceerd,  krijgen daarvoor hetzelfde aantal studiepunten als voor vergelijkbare vakken.
De UvA zet met deze bijzondere leerstoel meer dan een halve eeuw traditie voort van onderwijs in en over het Esperanto, een traditie waaraan tot de creatie van de leerstoel de namen van o.a. Pragano, Middelkoop en Moerbeek onlosmakelijk verbonden zijn.

Verantwoordelijk voor de instandhouding en financiering van de leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam was de stichting Internationaal Esperanto-Instituut te 's-Gravenhage. In september 2013 is de verantwoordelijkheid overgenomen door UEA te Rotterdam. De vereniging Esperanto Nederland verleent jaarlijks een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag aan deze leerstoel. Deze goedkeuring is geldig voor een periode van 5 jaar en is in de jaarvergadering van 2013 verlengd.
Daarnaast heeft de vereniging Esperanto Nederland een leerstoelfonds ingesteld.
Dit fonds heeft tot doel de leerstoel extra te ondersteunen bij activiteiten voor de ontwikkeling van het Esperanto, die het bestuur van de vereniging van belang acht.

Waarom een apart leerstoelfonds?

De vereniging Esperanto Nederland is zich ervan bewust dat de financiën, die door haar en de stichting Internationaal Esperanto-Instituut beschikbaar worden gesteld, niet toereikend zijn om de vele nevenactiviteiten te bekostigen.
Deze extra activiteiten geven de hoogleraar de mogelijkheid zijn vakgebied een bredere onderbouwing te geven en zijn kennis ook elders ter beschikking te stellen.
De verantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen van het fonds berust bij het bestuur van de vereniging, waarvan de penningmeester middelen beheert.
Verantwoording wordt afgelegd in een financieel jaarverslag, dat ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
Donateurs die geen lid zijn van Esperanto Nederland kunnen bij de secretaris dit verslag opvragen.

Om dit bijzondere werk te ondersteunen zien wij graag uw financiële bijdrage tegemoet.
Het banknummer is: NL 10 TRIO 078 68 44 167
t.n.v. Esperanto Nederland te Capelle aan den IJssel
o.v.v. Leerstoelfonds

De folder Leerstoelfonds kun je hier downloaden.

Regelmatig wordt er een nieuwbrief uitgegeven, die je hieronder kunt lezen.

Klik hier voor de nieuwsbrief over Interlinguïstiek en Esperanto

Klik hier voor meer informatie over de leerstoel.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio