Nieuws

Bezorging Fenikso verlaat

PostNL verwart retouradres met geadresseerde. Zie foto.

De bezorging zal daardoor wat later zijn dan de bedoeling was.
De nieuwe uitgave van Fenikso is hierdoor vervroegd te lezen op onze website.

4x Zamenhoffeest in Nederland en België

1. Zamenhoffeest in Noord-Nederland zie bijlage
Van 13.00 tot 17.00 uur.
We organiseren een gezellige middag. Onze gast is Geomar Martínez Perez, een Cubaanse esperantist. Hij neemt zijn gitaar mee!
Iedereen neemt iets lekkers mee, zodat we een tafel hebben met lekkere taartjes, kleine broodjes enz.
Gratis deelname.
Informatie bij Ineke Emmelkamp, tel. 050 – 5775954 of 06-36087071

2. Zamenhoffeest in het westen van Nederland - IEI - Zamenhof-Tago en la IEI okazos la 15-an de decembro 2018
Er zijn verschillende lezingen, een literaire quiz en zingen. Opening 10.00 uur
De kosten zijn € 10, incl. programma en lunch.
http://iei.nl/wp/aktualajoj/
e-mail

3. Voor het zuiden van het land: Zamenhofdag in Luik / België
Van 10.00 tot 17.00 uur
Met concert door de ‘Kompanoj kantas Brel’
Informatie bij Eric Nemes

4. Op 14 december 2018 organiseert de Esperanto-club ‘Zamenhof’ in Nijmegen een clubbijeenkomst.
De club heeft de naam van de uitvinden van Esperanto, dus een Zamenhofdag is wel op zijn plaats.
De middag wordt gehouden op vrijdag 14 december 2018 (van 14.30 – 16.30 uur) in het wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22, Nijmegen. Iedereen is welkom!
Meer informatie bij de voorzitter: Jan Bemelmans, Zwanenveld 2287, 6538 PS Nijmegen, e-mail of tel.: (024)3882926.

Esperanto Nederland voelt zich dankbaar bij MeM - Livingroom of Languages.

Tige tank! - Multan dankon!
De laatste dag (zondag 28 oktober 2018) in het MeM - Livingroom of Languages talenpaviljoen van Lân fan taal in Leeuwarden. Tijd voor dankwoorden aan iedereen die zich ingezet heeft voor dit bijzondere project van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad (Afûk, Tresoar, Historisch Centrum Leeuwarden, BUOG met zijn vrijwilligers en werknemers) ......En dan is het tijd om de boel op te ruimen. De leeggelopen Memme-figuur (Mem = moeder in het Fries) wordt op een aanhangwagen geladen. Het houten gebouw zal nog voor de winter worden gedemonteerd en verkocht aan de hoogste bieder.
Rest ons op deze zonnige, maar frisse Friese herfstdag de ontelbare warme herinneringen aan een lange levendige lente en zomer vol Fries en vele andere talen, muziek uit diverse streken, interculturele ontmoetingen, prachtige verhalen, koffie en gebaren, enz. enz. van onder de rokken van MeM vandaan. Zie de foto van het overzicht. MeM, met haar twee hoofden (en 4 borsten), de tweetaligheid van Friesland symboliserend, is de plek waar moedertalen geboren en gekoesterd worden. Veel mensen hebben kennis kunnen maken met de diversiteit aan dialecten in Nederland en de minderheidstalen van Europa.
Ook de internationale taal Esperanto die nadrukkelijk gelijke rechten van lokale minderheidstalen en culturen voorstaat heeft er een week lang een rijk programma aan Esperanto activiteiten gepresenteerd. Van Fokke Jagersma die samen met Mirjam Vellinga vanuit de Afûk het hoofd coördinatorenteam van MeM vormde, ontving Andries Hovinga, Esperanto Nederland vertegenwoordigend, ook een bedankje. Op zijn beurt bedankte Andries Lân fan Taal namens Esperanto Nederland nogmaals voor MeM’s gastvrijheid aan de Esperantisten.
Mede dankzij de Esperanto-activiteiten in MeM (met hulp van vele Esperantisten uit Nederland en België waaronder Ineke Emmelkamp, Andries Hovinga, Inge, Korine Cheizoo, Yves Nevelsteen, Piet Glorieux, Foppe-Klaas Hovinga en niet te vergeten muziekgroep Kajto (bestaande uit Nanne Kalma en Ankie van der Meer ), Plunder, Radio Esperanto en zanger Jonny M en docente Katalin Kovats, Bert de Wit, stadsgids Marcel Keizer en Dmitri Horowitz, Said Baluchi, Ward de Kock, Roĉjo Huurman en vele anderen) staat Esperanto weer op de kaart als een levende taal, rijk aan cultuur, met literatuur en muziek, een taal die ook daadwerkelijk gebruikt wordt in persoonlijke ontmoetingen en tijdens vele bijeenkomsten in de hele wereld. In Friesland zijn inmiddels de contouren zichtbaar van twee Esperanto leer/conversatiegroepen die op regelmatige basis bij elkaar komen. Ook aan het studieweekend van Esperanto Nederland namen al meerdere mensen deel die door deze Esperanto week in MeM geïnspireerd waren geraakt.
Herinneringen (foto’s) aan specifiek de Esperanto Week in het MeM talenpaviljoen van Lân fan Taal kun je terug vinden op Facebook

Bierviltjes

Oktober 2018 - Esperanto is een gemakkelijke taal, de grammatica-regels passen op een bierviltje. Enkelen van jullie wisten al dat ik bezig was om bierviltjes of onderzettertjes te regelen naar een Duits voorbeeld. Het idee is om zoveel mogelijk van deze onderzetters te verspreiden. Vooral daar waar men wat drinkt – en je kunt eigenlijk overal wel wat drinken. De eerste exemplaren zijn al uitgereikt tijdens het talenfestival in Leeuwarden.
Waarom deze oproep? Ik heb 5000 exemplaren besteld. Esperanto Nederland ondersteunt mijn idee en is bereid om de verspreiding te doen. De voorraad staat nu bij Ineke Emmelkamp. Wil jij ook helpen om deze bierviltjes te verspreiden? Hoeveel pakjes wil je ontvangen? In één pakje zitten 100 exemplaren. Stuur Ineke Emmelkamp een e-mail en doe je bestelling. Hoeveel pakjes wil je hebben? En vergeet ook niet om naam en adres te melden.
Dit alles is voor jou gratis!
Maar financiële ondersteuning aan Esperanto Nederland is natuurlijk altijd welkom. De bankrekening is NL10 TRIO 0786 8441 67, Esperanto Nederland, Capelle ad IJssel.
Ik hoop van harte dat jij ook wilt meewerken aan dit projekt,
Met vriendelijke groeten
Marulino

Les over Esperanto en Unesco

Oktober 2018 - Er zijn UNESCO-scholen in Nederland en dat opent perspectieven om iets te vertellen over UNESCO en Esperanto. UNESCO en Universala Esperanto Asocio (UEA, een niet-gouvernementele organisatie) onderhouden ‘consultatieve relaties’. Dat komt o.m. tot uiting in het feit dat vertegenwoordigers van UEA uitgenodigd worden voor bijeenkomsten van UNESCO, zoals vorig jaar in Parijs t.g.v. het honderdste sterfjaar van Zamenhof, dat UNESCO officieel herdacht.
Maar belangrijker is de uitgave van UNESKO Kuriero in Esperanto en de boodschap die de huidige directeur-generaal van UNESCO, Audrey Azulay, heeft gestuurd aan het 103e Universala Kongreso de Esperanto in Lissabon . Daarin beklemtoont zij de strijd voor het behoud van de diversiteit aan talen en culturen in de wereld. UEA is daarbij bondgenoot.
Soms hebben scholen wat ruimte in het lesprogramma doordat bijvoorbeeld bepaalde klassen op educatieve excursie of vakantieweek zijn in het buitenland. Die mogelijkheid deed zich ook voor op Sancta Maria in Haarlem, een UNESCO-school. Op 24 september kregen leerlingen van de vierde klas VWO informatie over Esperanto en de relatie met UNESCO aan de hand van een filmpje uit de serie ‘Esperanto estas ..’ en een diapresentatie.
Die ging over de motieven van Zamenhof, de motieven van huidige Esperantisten, hoe je de taal kunt gebruiken (o.a. Pasporta Servo, Amikumu), e.d. Leerlingen die interesse toonden, konden een boekenlegger meenemen van Esperanto Nederland.

Een week vol met Esperanto-activiteiten in Leeuwarden

Augustus 2018 - Concerten door Kajto en Radio Esperanto. Katalin gaf Esperantoles tijdens het concert. Klik hier voor een impressie op Edukado.net (In hetEsperanto). Lezingen en andere activiteiten. Zoals concert van Jonny M. Deze foto’s geven een goede impressie van alles wat er gebeurd is tijdens Lân fan Taal.
In de te downloaden pdf staat nog meer over wat er tijdens die week werd georganiseerd.
Aan de hand van het programma van de Esperantoweek is zowel in het Nederlands als in het Esperanto goed te zien dat er veel werk en tijd aan is besteed.

Boodschap van de algemeen directeur van UNESCO ter gelegenheid van het Universala Kongreso de Esperanto in Lissabon 2018

Augustus 2018 - Ik prijs mij gelukkig dat ik deze ondersteunende woorden kan sturen aan de deelnemers van het 103-e Universala Kongreso de Esperanto georganiseerd door Universala Esperanto Asocio.
U heeft de mogelijkheid om bijeen te komen in de prachtige stad Lissabon, een stad die verbonden is met een omvangrijke geschiedenis, die gebouwd is op een kruispunt van verschillende culturen, een stad die open staat voor de wereld, in het uiterste westen van het Iberisch schiereiland. Ik twijfel er niet aan dat dit eminente kader u zal inspireren tot vruchtbare uitwisselingen.
Zoals u weet, ondersteunt UNESCO het onderwijs in Esperanto al vele jaren. Het is een feit dat onze organisatie met de Esperanto-beweging gemeenschappelijke waarden deelt: de hoop op het opbouwen van een vreedzame wereld, een harmonieus samenleven van volkeren, respect voor culturele diversiteit en solidariteit over de grenzen heen. Het cement van al deze waarden is het vermogen om met elkaar in dialoog te gaan, te luisteren en onderling te communiceren. Talen zijn de vector die deze dialoog mogelijk maken; ze vormen dus het essentiële instrument om de doelen te bereiken die wij moeten concretiseren en evenzeer voor de verdediging van onze waarden.
Wij moeten de talen verdedigen, vooral de weinig gesproken talen, de inheemse talen waarover wij nu weten dat ze verdwijnen in een tempo van twee per maand. Dat is een gigantisch verlies voor het menselijk erfgoed. Wij moeten verder veeltaligheid in het onderwijs verdedigen met adequaat beleid in de openbare ruimte, maar ook in de virtuele ruimte van het internet, zodat de verscheidenheid aan talen en culturen van alle groepen mensen voortleeft. Het is belangrijk dat iedereen erin slaagt om in contact te komen met zijn of haar geschiedenis, zijn of haar identiteit en de symbolische bronnen van de bevolkingsgroep waartoe men behoort.
Die opgave van UNESCO is ook UW opgave. Omdat Esperanto niet de grote hoeveelheid gesproken talen in de wereld wil uitwissen; integendeel, het vormt een geschikt middel om op basis van respect voor alle talen, hetzij van minderheden of meerderheden, te communiceren. Esperanto maakt het mogelijk dat er een groep mensen bestaat, die met elkaar spreken onafhankelijk van een of andere economische, politieke of culturele hegemonie. Esperanto spreken betekent het hoger op zoeken en een kosmopolitisch bewustzijnsniveau bereiken, een wereldburger te zijn – zonder zijn of haar speciale banden los te laten.
Uw congresthema dit jaar is: “Culturen, talen, mondialisering: waar gaan we nu heen?” De richting die we op moeten gaan is zeker die welke uw beweging en onze organisatie al jaren bepleiten: zich meer en meer inspannen om dat essentiële onderdeel van de immateriële erfenis van de mensheid, te weten de talen, te redden en in leven te houden. De taalverscheidenheid verdedigen en veeltalig onderwijs aan te moedigen.
Zo zullen wij een wereld kunnen opbouwen die meer open is, inclusiever en vreedzamer. “Veel stemmen, een wereld” dat is het devies van onze bekende UNESCO-koerier. “Multaj voĉoj, unu mondo”, zo luidt dat ideaal in Esperanto dat wij en u delen en dat op de Esperanto-versie van ons tijdschrift, UNESKO-Kuriero, vermeld staat.
Tenslotte wil ik u namens UNESCO de hartelijke wensen voor een succesvol congres doen toekomen.
Audrey Azoulay,
Algemeen Directeur van UNESCO

Interview met Peter Ebenau

Juli 2018 - Op donderdagavond, 26 juli, was er op Radio 5 in het programma Thuis op 5 een interview over het Eperanto met Peter Ebenau.
Je kunt het fragment hieronder beluisteren.

Koninklijke onderscheiding voor Rob Moerbeek

Mei 2018 - Rob Moerbeek, erelid van UEA, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De burgemeester van zijn woonplaats, Beverwijk, was speciaal naar Rotterdam gekomen om de ridderorde te overhandigen en zijn plaatsgenoot te feliciteren tijdens de Open Dag van UEA op 28 april 2018.
Zie de video hieronder.

Van http naar https

Mei 2018 - Esperanto-Nederland is vanaf 3 mei 2018 overgegaan van http naar https.
De overgang is wettelijk verplicht als er via de site gegevens worden verzonden.
SSL, of eigenlijk TLS, herkenbaar aan HTTPS voor de url, is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Er wordt altijd gedacht dat SSL alleen nodig is wanneer een bezoeker gegevens verstuurt via de website, maar SSL werkt twee kanten op.
Met een SSL verbinding zorg je ervoor dat men niet kan meelezen met wat je naar de website verstuurt. Maar het voorkomt ook dat informatie die naar de website verstuurd wordt, of vanaf de website verzonden wordt, niet aangepast kan worden.
Esperanto-Nederland wil 100% zeker weten dat de bezoeker datgene op onze website te zien krijgt, door ons er zelf is opgezet. Daarom is een veilige SSL verbinding voor de website een must.
De gebruikers van de website hoeven hun bladwijzers niet aan te passen. Http wordt doorgeleid naar https. Http bestaat gewoon niet meer.
Websites die gebruik maken van SSL kun je gemakkelijk herkennen aan het gesloten slotje en door het gebruik van https:// in de adresbalk.

Amikumu

Oktober 2017 -Vind en ontmoet naburige mensen die een van meer dan 7000 talen spreken (inclusief 100+ gebarentalen), zoals Chinees, Nederlands, Esperanto, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch, Spaans en Engels.
Met de app Amikumu voor Android en iOS kun je taalpartners bij jou in de buurt vinden. Bijvoorbeeld sprekers van het Nederlands als je in het Verre Oosten aan het backpacken bent.

Esperantosumo

Juni 2017 - Sinds jaar en dag wordt er een leeswedstrijd gehouden met de naam “Esperantosumo” naar de Japanse worstelkunst.
Het is de bedoeling dat we ons zelf overwinnen door over een korte periode per dag een vast aantal bladzijden lezen in een Esperantoboek of tijdschrift. Je kunt al gauw meesporten met grage lezers in de hele wereld: 2-9 juli, dus kort vanwege de vakantie. (Ik heb zelf gekozen voor minstens vijf bladzijden uit de Koreaanse literatuur vertaald in het Esperanto, maar beginners lezen vaak één bladzijde, bijv. uit het leerboek.)
Je kunt je naam, land, lectuur en aantal te lezen bladzijden opgeven aan de organisator, de heer Hori Yasuo. Hij zal je inlichten over je volgnummer en aan wie je je scores kunt doorgeven.
We wensen je veel succes en leesplezier!
Rob Moerbeek.

Wekker Wakker

April 2017 - Vanmorgen om 8u10 belde Henk Mouwe van het programma 'Wekker Wakker' van NPO Radio 5 om te praten over het Esperanto. Het interview liep goed, maar snel: vijf minuten zijn immers zo voorbij. Aan bod kwam wat er zoal gebeurt op het gebied van Esperanto, zoals internetcursussen en onze studieweekends. Ter afsluiting zijn enkele woorden in het Esperanto gezegd. Henk kon het niet meteen vertalen, maar hij begreep het wel.
Het interview van vrijdag 28 april is hieronder te beluisteren​.
Ineke Emmelkamp

Stedenbanden

Februari 2017 - Het uitwisselen van contacten in het kader van stedenbandactiviteiten toont aan dat Esperanto bestaat, waar nu veel mensen aan twijfelen, en laat een praktische concrete toepassing ervan zien. Terwijl bijvoorbeeld de musici of sporters uit de partnersteden communiceren via een tolk of dat proberen met gebrekkig Engels of Duits, hebben de esperantisten uit beide steden direct contact. In Vikipedio, Wikipedia in het Esperanto, (zoek 'Ĝemelurbo'), en in UEA-Vikio, (zoek 'Ĝemelaj Urboj'), staat meer en ook praktische informatie over dit project. Hier is een overzicht van de Nederlandse steden en hun zusterstad waar een actieve uitwisseling tussen esperantisten plaatsvindt.

Nederlandse stad Partnerstad
Alkmaar Tata (Hongarije), Troyes (Frankrijk), Darmstadt (Duitsland), Brescia (Italië, zusterstad van Darmstadt)
Eindhoven Esperantisten uit Nordrhein-Westfalen (Dortmund en omgeving)
Helmond Eindhoven, Essen (Duitsland), Antwerpen (België), Peer (België).

Contactpersoon: Pieter Engwirda

Artikel in Franse krant over een lezing in Esperanto

Mei 2016 - Op 11 mei 2016 heeft Bert de Wit een lezing gehouden over “Hoe kunnen we wat te weten komen over de toekomst van ons milieu”. Dat gebeurde op uitnodiging van de Esperanto-groep van Hérouville-Caen in Normandië. De lezing vormde een onderdeel van de activiteiten in het kader van het “Fête Europe” dat het stadbestuur had georganiseerd. De lezing werd simultaan vertaald in het Frans door Gérard Sénécal en Yves Nicholas. Over de lezing verscheen een interview in het regionale dagblad “Ouest”. Op 13 mei. Bert werd uitgenodigd omdat Nederland het voorzitterschap van de EU vervult in de eerste helft van dit jaar. Overigens vond er ook een “Café polyglotte” plaats op 12 mei waar geïnteresseerden zich konden informeren over of konden oefenen in het spreken van vreemde talen. Esperanto was ook vertegenwoordigd en Gérard Sénécal had verscheidene gesprekken met geïnteresseerden, o.m. de verantwoordelijke van het stadbestuur die de week organiseerde. Voor het Nederlands kwam evenwel niemand in het café om het spreken van de taal te oefenen.

“Esperanto kiel Vivanta Lingvo” Lezing van Federico Gobbo op het Drongo Talenfestival 2015

Maart 2016 - Tijdens het Drongo talenfestival op 25 september 2015 verzorgde professor Federico Gobbo namens de vereniging Esperanto Nederland een workshop Esperanto: "Esperanto kiel vivanta lingvo”. Op beeldende wijze gaf hij, volledig in het Esperanto, een korte inleiding in de taal, slechts ondersteund door een diapresenatie met vertalingen in het Engels en Nederlands. De video hiervan is nu verschenen op YouTube. Dank aan Gijs Velsink die er ondanks al het rumoer op de beursvloer in slaagde een goede kwaliteitsopname te produceren.
Ga naar Youtube om de video te bekijken.
En hier kan je de dia’s van de presentatie bekijken.

Verslag van ons reisje op 24 februari 2016 naar het Esperantomonument op Texel

Om ongeveer half twaalf kwamen Els, Elly en Ans, drie leden van de club, bij ons huis aan in Julianadorp.
Zij stapten in onze auto en we reden met z'n vijven naar Den Helder om aan boord te gaan van de veerboot naar Texel. Op de boot kwamen we nog twee andere bekenden tegen: Johan en Jannie. Zij hadden vanaf het Helderse station de bus genomen, de 'Texelhopper'. We namen plaats op het verwarmde passagiersdek, want het weer was niet erg aangenaam. Tijdens de overtocht zagen we een paar interessante dingen: de marinehaven, de vuurtoren van Den Helder en een reusachtig booreiland. We kwamen iets na enen bij het monument in Den Burg aan. En er kwamen meer Esperantovrienden: Bert en Thea Engel uit Heiloo en Andries Hovinga uit Leeuwarden om het bestuur van Esperanto Nederland te vertegenwoordigen. In de uitnodiging van de Texelse gemeente stond dat de plechtige onthulling om twee uur zou plaatsvinden, dus we hadden meer dan voldoende tijd. De heer Harry de Graaf kwam al naar ons toe en later kwam de heer Duinker (uit Leiden). Zij zijn nazaten van de personen die in het jaar 1935 het Esperantomonument hebben geinitieerd. Hun familileden verzorgden het monument en drongen er bij de gemeente op aan het niet te verwaarlozen.
In de laatste drie jaren maakte men een fietsenstalling naast en zelfs vóór het monument, wat natuurlijk niet was goed te keuren! De "buurman" van het monument, de inmiddels overleden Klaas Smidt (hij woonde er pal tegenover), sprak vaak en heftig de burgemeester van Den Burg aan en waarschuwde ook het bestuur van Esperanto Nederland, en zelfs ons, de familie Lathouwers, want wij wonen niet ver van het monument. En wij, esperantisten, ondersteunden zijn klachten.
En de Texselse esperantisten? Jammergenoeg bestaan die niet meer! Ooit woonden er honderden op Texel. De nazaten, hoewel ze zich niet met Esperanto bezighouden, zorgen toch voor het monument, dat zij beschouwen als een belangrijk bezit van het eiland. Ook burgemeester en wethouders van Den Burg zijn nu die mening toegedaan. Zij zorgden voor een grote bronzen plaquette met een tekst over het monument en Esperanto. Deze is stevig bevestigd op een betonnen ondersteen.
Bij onze aankomst was hij bedekt door de Texelse vlag. Maar wij brachten op verzoek twee Esperantovlaggen mee, een om de plaquette te bedekken en de andere om aan de vlaggenmast te hijsen. En aldus gebeurde!
In het begin stonden er slechts enkele personen bij het monument. Maar tijdens de onthulling van de plaquette telde ik er minstens vijftig, ondanks regen, hagel en sneeuw tijdens de plechtigheden! Wethouder Kingma las eerst een stukje in het Esperanto voor, maar hij is geen esperantist. Hij had de Nederlansde tekst naar Ineke Emmelkamp gestuurd, en zij heeft die voor hem vertaald. Wij konden hem wel verstaan, maar boden hem direct een cursus aan.....
Lees hier de toespraak van wethouder Frank Kingma (gemeente Texel) ter gelegenheid van de onthulling van de gedenkplaat bij het Esperanto-monument in Den Burg.
En daarna onthulde hij de plaquette samen met de weduwe van Klaas Smidt. Daarna zongen wij "La Espero". Ik had twintig exemplaren van de tekst meegenomen, maar dat was niet voldoende! Alle aanwezigen, esperantist of niet, wilden er een hebben. Gelukkig had Andries er ook een paar meegenomen evenals folders van 'Esperanto-zό-op-zak'.
De interesse was groot en wie weet veroorzaakt de nieuwe initiatie van het monument nieuwe esperantisten op Texel!
Daarvoor ben ik bereid geweest om thuis te komen met twee kletsnatte Esperantovlaggen!
Marijke Lathouwers.

Hekje rond Esperantomonument

November 2015 - Geen fietsen op het groen bij het Esperantomonument in Den Burg. Klaas Smidt die van de zomer overleed, maakte zich er sterk voor. De PvdA komt hem postuum tegemoet met een amendement voor het plaatsen een hekje rond het stukje openbaar groen. Het Esperanto-monument aan de Kogerstraat is weer in volle glorie te bewonderen, met grasveldjes en een keurig pad naar het monument. Echter: zonder het ontsierende rood-witte afzetlint rond het gras gebruiken bezoekers van het centrum van Den Burg de grasveldjes ook als fietsenstalling. Dat vindt de PvdA Pro Texel geen goede zaak. Wij willen een mooi, laag hekje rond de beide grasveldjes om dat voorkomen, vergelijkbaar met de metalen hekjes die daar voorheen ook om het openbaar groen stonden. Dat verdient het monument.''
Het CDA, GroenLinks, VVD en Texel2010 hebben inmiddels laten weten het amendement dat woensdagavond tijdens de raadscommissie wordt ingediend te steunen.
Bron: Gerard Timmerman, hoofdredacteur Texelse Courant

Panorama Mesdag in Den Haag

Oktober 2015 - Wist je dat er in dit museum voor de rondleiding een Esperanto-tekst beschikbaar is. Vraag er naar bij de kassa! Katalin Kovats heeft voor deze tekst gezorgd.

Duolingo

Juli 2015 - Op 28 mei 2015 startte de cursus Esperanto - voor Engelstaligen - en op 11 juni 2015 waren er al meer dan 25.000 mensen die Esperanto leren bij 'DUOLINGO'. Duolingo biedt de mogelijkheid om via internet allerlei talen te leren. Esperanto is er nu één van! Het is de 14e taal die onderwezen wordt. Eind september 2014 is een internationaal team onder leiding van Chuck Smith en Ruth Kevess-Cohen begonnen om een Esperanto-cursus te ontwikkelen. Je leert tijdens deze cursus niet alleen de grammatica, maar je leert het ook spreken. Kijk bijvoorbeeld eens naar het interview op Youtube met de Nederlandse vrouw Marijke die na zes dagen al heel goed allerlei vragen kan beantwoorden.

Op de website van Duolingo wordt vermeld

Spreek de populairste geplande taal ter wereld, Esperanto! Deze prachtige en flexibele taal, die gemaakt is om vrede en internationaal begrip te bevorderen, is vrij eenvoudig te leren. Bij Duolingo leer je met behulp van een cursus die specifiek gemaakt is om te voldoen aan de behoeften van de moderne Esperato-spreker. Maak nieuwe vrienden tijdens de talloze Esperanto-ontmoetingen ter wereld en ontdek de uitgebreide collectie muziek en literatuur in Esperanto. Doe met ons mee en begin vandaag je reis om deze unieke taal die door meer dan een miljoen mensen wereldwijd gesproken wordt, te leren. Ga naar Duolingo.

Mediabelangstelling voor oratie

Maart 2015 - Federico Gobbo, bijzonder hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto, heeft zijn oratie gedeeltelijk in Esperanto gehouden.
Voor zover bekend is dat in Nederland, en wellicht zelfs wereldwijd, nog nooit gebeurd.
De oratie vond plaats op 13 maart aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij deed dit door het uitspreken van een rede, getiteld:
Interlinguïstiek, een vak voor meertaligheid.
Oratie F. Gobbo gemist? Kijk en luister hier naar zijn verhaal.
Om de uitzending te kunnen bekijken dient er wel ms silverlight (ook beschikbaar voor Mac en Linux) te zijn geïnstalleerd op de computer en toestemming geven te worden om dit uit te voeren.
In de pers zijn al enkele artikelen/reportages te vinden, o.a. in het jongerenblad “7 Days”, dat vrijdag 13 maart verscheen, bij NOS op drie, NRC-Handelsblad en Het Parool.

Esperantomonument Texel

Maart 2015 - In juli 2013 bleek dat het Esperanto-monument op Texel als fietsenstalling werd gebruikt. Esperanto Nederland en een aantal anderen hebben dit aanhangig gemaakt bij de gemeenteraad.
Op, 3 maart 2015, ontving ik onderstaande mail van Ilse Boerdijk, medewerker van de gemeente Texel.
De omgeving van het monument is nu klaar, zie de foto's in de bijlage.
Esperanto-Nederland is blij met het resultaat.
De nabestaanden van de initiatiefnemers tot de bouw in 1935 van het Esperantomonument, blijven de combinatie nog steeds onaanvaardbaar vinden. Lees hun reactie hier.
Ineke Emmelkamp
Bestuurslid Esperanto Nederland

Stichting Een School in Togo draagt haar taken over!

November 2014 - Dierbare donateurs en belangstellenden,
Maandag 22 september jl. heeft het bestuur van de Stichting Een School in Togo besloten de stichting te ontbinden en de uitvoering van de opdracht om Instituut Zamenhof, de ‘School’, te ondersteunen geheel en al in handen te leggen van de Triodos Foundation via: het Fonds op Naam een School in Togo.

Eerder deze maand bestond de School 10 jaar. Een mooi moment om terug te kijken en vast te stellen dat de School er beter voor staat dan ooit. Met uw financiële steun zijn de gebouwen nog niet zo lang geleden ingrijpend gerenoveerd en beschikt de School over moderne computers en toebehoren. Daarnaast is de samenwerking met de Triodos Foundation dermate positief dat we met een gerust hart de ondersteuning van het voortbestaan van de School in handen leggen van deze organisatie. Een organisatie die, gezien haar geschiedenis en omvang, de continuïteit van de ondersteuning van de School meer dan goed kan waarborgen. Dit alles, samen met de steeds zwaardere administratieve verplichtingen die op grond van de ANBI-regelgeving ook aan een relatief kleine stichting als de onze worden opgelegd, maakt dat wij tot overdracht van de financiële ondersteuning van de Stichting Een School in Togo besloten hebben. De gelden van de Stichting zullen worden overgeheveld naar het Fonds op Naam ‘Een school in Togo’. Zij hebben de opdracht de exploitatie van de School minimaal tot 2031 te waarborgen (voor zover de financiële middelen toereikend zijn) of zoveel langer als de middelen van het Fonds op naam dit mogelijk maken. Van de ontbinding van de Stichting zal naar verwachting uiterlijk eind dit jaar een verslag op onze website gepubliceerd worden. Een website die wij vooralsnog actief zullen houden, net zo goed als wij u vooralsnog via nieuwsbrieven over het reilen en zeilen van de School op de hoogte zullen houden.

Wij stellen het op prijs wanneer u de School financieel blijft steunen. Voorzover u dat niet al doet kunt u uw donatie overmaken op rekening:
NL26 TRIO 0786 7782 10 ten name van STF Een school in Togo te Zeist.
Wellicht ten overvloede, de Triodos Foundation is ook een ANBI-instelling wat betekent dat donaties in principe aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Kijk voor de precieze voorwaarden op de site van de Belastingdienst.

Rest ons niet anders dan u, mede namens de bestuurders van de School, het team van docenten en alle kinderen die de School doorlopen (hebben) te bedanken. Uw niet aflatende financiële steun geeft nog steeds invulling aan het belangrijkste richtsnoer van de Stichting Een School in Togo:
Uitstekend onderwijs opgezet en uitgevoerd door Afrikanen is de sleutel voor ontwikkeling.

Waarom lid worden van UEA?

November 2014 - Misschien heb je al gemerkt, dat het bestuur van UEA ruim aandacht besteedt aan de toename van het ledenaantal van UEA. Dat is voor ons allen een gemeenschappelijke taak. Nu al kun je merken, dat het bestuur niet voor niets daartoe heeft opgeroepen​, omdat het ledenaantal van UEA opnieuw groeit. Laten we er samen werk van maken, dat het aantal leden in 2015 nog sterker groeit dan in dit jaar!

Om het effect van de ledenwerving te versterken heeft UEA een nieuwe kleurenfolder uitgebracht. Je kunt er hier mee kennismaken. De nieuwe wervingsfolder is bedoeld om te distribueren in Esperantoclubs en -verenigingen en allerlei Esperantobijeenkomsten, klein en groot, en is ook heel geschikt om mee te sturen met landelijke Esperantotijdschriften, clubbladen e.d.

Ik hoop dat jij of je vereniging om een hoeveelheid folders bij het Centra Oficejo vraagt. Schrijf dan naar sekretario@co.uea.org, onder vermelding van het gewenste aantal en het adres waarheen het CO de folders moet sturen. Behalve de wervingsfolder, kun je ook om een hoeveelheid aanmeldingsformulieren vragen met de contributielijst 2015 (die wordt meegestuurd met het oktobernummer van het tijdschrift Esperanto; natuurlijk hoef je het papieren aanmeldingsformulier niet in te vullen als je gebruik maakt van het online aanmeldingsformulier).
Hartelijk dank voor je medewerking en veel succes!

127 jaar geleden publiceerde L. Zamenhof in eigen beheer zijn eerste boekje over het Esperanto.

Augustus 2014 - Aan het eind van de negentiende eeuw gaf een joodse oogarts uit Warschau een onooglijke brochure uit over een nieuwe, door hemzelf ontwikkelde wereldtaal: het Esperanto. Binnen korte tijd lukte het Lejzer Zamenhof over de hele wereld bevlogen volgelingen aan te trekken. Na een paar jaar had hij een internationaal netwerk opgebouwd van sprekers van zijn taal.

Wat bewoog mensen zich belangeloos in te zetten voor een ideaal dat onhaalbaar leek? Waarom besloten sommigen hun hele leven door te brengen in een kleine, maar internationale kring van mede-esperantisten? Wie waren die mensen die romans schreven, oreerden, vergaderden en scholden in een taal die bijna niemand verstond? En wat voor bedreiging zagen Hitler en Stalin in het Esperanto?

Een wereldtaal vertelt de intrigerende geschiedenis van een kunsttaal die al ruim een eeuw verwondering en bewondering wekt. We maken kennis met de belangrijkste ideologen, dichters, leraren, dwepers en volksmenners en met enkele 'verbeterde' wereldtalen die het Esperanto kwamen beconcurreren. Even leek het erop dat het Esperanto vooral in Nederland een kans maakte. Mensen als Willem Drees zorgden ervoor dat Nederland al snel een van de centra van de beweging werd. Kees van Kooten en Wim de Bie brachten zelfs de beoogde wereldtaal in een Teleaccursus aan de man. Maar wat is er nog over van het ideaal?

Marc van Oostendorp (1967) werkt als taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij leerde het Esperanto als kind en was de eerste Nederlandse hoogleraar Interlinguïstiek en Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een vaste medewerker van het tijdschrift Onze Taal, en publiceerde eerder onder meer Tongval. Hoe klinken Nederlanders? (1996) en Steenkolen-Engels. Een pleidooi voor normvervaging (2002).
Je kunt het boek Een wereldtaal Geschiedenis van het Esperanto lezen in pdf.

Muzaiko

Maart 2014 - Wist je dat Muzaiko, het webradiostation dat fulltime in het Esperanto uitzendt, als app te downloaden is op je Android smartphone? Klik hier om die te installeren op je Androidapparaat.

Gratis proefnummer Esperanto

​Januari 2014 - Het januarinummer van het tijdschrift Esperanto, uitgegeven door UEA onder redactie van Fabrício Valle, kan gratis worden gedownload.
De kersverse redacteur heeft nieuwe ideeën over inhoud en uiterlijk van ​ ​​​​het tijdschrift en geeft iedereen, leden en niet-leden, op deze manier de gelegenheid ermee kennis te maken.

125 jaar Esperanto op zegel

Februari 2013 - Afgelopen december was het 125 jaar geleden, dat de internationale taal Esperanto voor het eerst werd uitgebracht. Daarom is de jubileumzegel ‘Esperanto 125' uitgebracht. De zegel werd gepresenteerd op 15 december, Zamenhofdag, de verjaardag van Esperanto-initiatiefnemer Zamenhof die 125 jaar geleden zijn eerste boek publiceerde. Op de zegel prijkt de boekomslag. Het velletje met tien zegels is voor € 6 + 10% verzendkosten verkrijgbaar bij de Boekendienst van UEA, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, tel: 010-4361044.
Of via de webpagina van UEA.

1450 adressen in Pasporta Servo

Maak een reis door de wereld: gebruik Pasporta Servo!
Pasporta Servo is een dienst voor alle Esperantisten die graag reizen en nu gratis kunnen logeren bij Esperantisten. De enige voorwaarde is dat je Esperanto spreekt!
In de nieuwste uitgave van de brochure Pasporta Servo, uitgegeven door de Wereld Esperanto Jongeren Organisatie (TEJO), staan 1450 gastadressen uit 91 landen. In 2008 waren er 1225 adressen uit 90 landen. Frankrijk heeft het hoogste aantal gastadressen, nl. 177. Duitsland heeft er 117, Brazilië 84. Andere landen met veel gastadressen zijn Rusland (81), Polen (75), Oekraïne (65), Hongarije (53), Japan, Nederland, China en Senegal hebben elk 36 gastadressen. In Iran zijn er 34 adressen beschikbaar. In het boekje met 208 bladzijden staan, behalve uitgebreide informatie over de mensen die gasten ontvangen, ook kaartjes en andere nuttige informatie, zoals hoe het boekje te gebruiken is. Het idee van Pasporta Servo is van de Argentijn Ruben Feldman Gonzales en dateert van 1966. Het boekje met adressenbestand, zoals het nu verschijnt, kwam in 1974 voor het eerst uit onder leiding van Jeanne-Marie Cash uit Frankrijk. Beide initiatiefnemers zijn ook nu nog steeds gastadres!

In 2009 werd Pasporta Servo een sociaal netwerk, www.pasportaservo.org, waar gasten en gastadressen gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Deze website vervangt niet de papieren uitgave, maar biedt nieuwe mogelijkheden, zoals alleen via het internet mogelijk is: een zoekmachine, wereldkaart, forum waar je over reizen informatie kunt vinden en een blogsite om over je reizen te vertellen. De website heeft nu 1200 gebruikers, waarvan 700 mensen die zich als gastadres beschikbaar hebben gesteld. Het boekje is te koop bij de boekendienst van UEA. De prijs is 9.00 euro (excl. 6% BTW en verzendkosten).

Het vierde land

Nu met nieuwe foto's toegevoegd. Om deze te bekijken klik op de foto rechts. Onderaan de foto staat of er nog meer foto's zijn.

In het Spoor Terug: de documentaire Het vierde land, een programma over de opmerkelijke en haast vergeten geschiedenis van Neutraal Moresnet, ooit het vierde land op het Drielandenpunt. Na de val van Napoleon maakte zowel Pruisen als de Nederlanden aanspraak op het gebied vanwege een waardevolle zinkmijn. Omdat die twee landen er niet uitkwamen ontstond Neutraal Moresnet als 'tijdelijke maatregel' in 1816. Het was niet groter dan 3,4 km2. Het vierde land is een verhaal over de aantrekkingskracht van een land dat geen echt land was. Er kwamen vrijbuiters, smokkelaars en dienstkloppers op af, maar ook Esperanto-utopisten die van Moresnet de wereldwijde Esperantohoofdstad wilden maken. De Esperantisten dachten hun droomstaat bijna bereikt te hebben toen de Eerste Wereldoorlog na honderddrie jaar een einde maakte aan de 'tijdelijke maatregel' Neutraal Moresnet.
Heb je de uitzending van O.V.T. van de VPRO op 24 januari gemist, dan kan je het hieronder alsnog beluisteren.

Muziekliefhebbers, opgelet!

Bij Vinilkosmo is Esperantomuziek te downloaden in Mp3- en Ogg-formaat.
Veel luisterplezier!


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto leren


Plaatselijke Groepen

Gratis

Geschiedenis

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj


Instruado

Turista informo

Ceteraj