Redactiestatuut Fenikso

Communicatiemiddelen

Artikel 1
1. De communicatiemiddelen die Esperanto Nederland gebruikt, vormen een essentieel element van Esperanto Nederland.
2. Dit statuut is van toepassing op het ledenblad Fenikso.
3. Het redactiestatuut is in het Nederlands beschikbaar.

Doel

Artikel 2
Het ledenblad Fenikso ondersteunt de doelen van Esperanto Nederland zoals vermeld in het statuut van de vereniging.

1. Fenikso informeert de leden van Esperanto Nederland over bestuurlijke zaken en over de activiteiten die in Nederland en in andere landen (bv. verslagen van bijeenkomsten van onze leden) op het gebied van Esperanto plaats vinden.
2. Fenikso wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de communicatie naar de eigen leden. Het bevat diverse interessante teksten en nieuwsberichten om te lezen.
3. Het ledenblad wordt toegestuurd aan alle leden. Het ledenblad wordt één maand na verschijnen ook op de website geplaatst, van waaruit elke lezer het kan downloaden. Het wordt tevens aangeleverd bij de Koninklijke Bibliotheek.


Redactie

Artikel 3
1. Het ledenblad heeft een redactie, bestaande uit één hoofdredacteur en eventueel één of meerdere redacteuren.
2. De hoofdredacteur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het communicatiemiddel en geeft leiding aan de redactie. In het geval er gevoelige thema’s aan bod komen, zal de hoofdredacteur tijdig in overleg treden met het bestuur.
3. De overige redacteur(en) zijn medeverantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving en dragen daadwerkelijk bij aan het vullen van Fenikso en de communicatie, in goed overleg met de hoofdredacteur.

Redactieadviesraad

Artikel 4
De redactie laat zich bijstaan door een redactieadviesraad, bestaande uit personen die niet tevens bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. De taak van de raad is gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over de inhoud en toekomst van Fenikso. De raad komt daartoe ten minste twee maal per jaar bijeen. De leden van de raad worden benoemd door het bestuur op voordracht van de redactie en de redactieadviesraad.

Bestuur

Artikel 5
De bevoegdheden van het bestuur inzake het behandelde in dit statuut zijn:

1. Benoemen van een contactpersoon voor de redactie.
2. Het vaststellen en wijzigen van dit statuut.
3. Benoemen en ontslaan van de hoofdredacteur en de leden van de redactie.
4. Tenminste jaarlijks overleggen met de redactie om verschenen edities van Fenikso te evalueren en desgewenst bindende aanwijzingen te geven voor de toekomst.
5. Benoemen en ontslaan van de leden van de redactieadviesraad.

Bijstand

Artikel 6
1. De redactie wordt bijgestaan door middel van concrete bijdragen van de leden van het bestuur.
2 .De redactie kan anderen vragen om de inhoud van Fenikso te verzorgen, zoals schrijvers van artikelen, columnisten en fotografen.
3. Andere concrete bijdragen van lezers, al dan niet leden, zijn van harte welkom. De hoofdredacteur heeft de vrijheid om deze bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Inhoudelijke redactie vindt altijd plaats in overleg met de auteur. Individueel kunnen hierover andere afspraken gemaakt worden.
4. Wanneer nodig kan de redactie van Fenikso ook een beroep doen op de arbitragecommissie van Esperanto Nederland. Zie hiervoor art. 15 van het huishoudelijk reglement.

AVG en privacy gevoelige informatie

Artikel 7
1. De redactie hanteert de algemene privacyregels van Esperanto Nederland zoals die opgenomen zijn op de website in het bestand privacybeleid.

Gebruikte hulpmiddelen en werkwijze

Artikel 8
1. Voor het opmaken van Fenikso maakt de redactie gebruik van een geschikt opmaakprogramma.
2. Voor communicatie met het bestuur en met leden maakt de redactie gebruik van het e-mailadres: redakcio@esperanto-nederland.nl.
3. Een sjabloon van het blad slaat de redactie op in Canva of een vergelijkbaar programma.
4. Zowel de hoofdredacteur als de contactpersoon van het bestuur hebben toegang tot het sjabloon.

Tijdskader

Artikel 9
1. Fenikso verschijnt zes maal per jaar ofwel eens per twee maanden, uiterlijk de eerste week van de oneven maand.
2. De redactie deelt de planning met bestuur en de ledenadministratie.

Wijze van uitgave

Artikel 10
1. Fenikso bevat 12 tot 24 pagina’s. Indien meer pagina’s nodig zijn, vraagt de redactie toestemming aan het bestuur.
2.Kosten die de redactie maakt, kan zij declareren bij de penningmeester. Kosten die vergoed worden, zijn reiskosten voor overleg en het houden van interviews, en licentiekosten voor gebruikte programmatuur.
3. De hoofdredacteur onderhoudt contact met de drukker/verzender voor het printen en versturen van het ledenblad en met de webmaster van Esperanto Nederland voor het plaatsen van het blad.
4. De hoofdredacteur geeft bij de ledenadministrateur aan wanneer Fenikso naar de drukker/verzender gestuurd wordt, opdat de ledenadministrateur de adressenlijst van de leden naar de verzender stuurt.
5. Voordat Fenikso uitgebracht wordt, stuurt de redactie het ledenblad in elektronische vorm door naar het bestuur ter beoordeling en goedkeuring. Het bestuur krijgt minimaal 4 dagen de tijd om te reageren en met voorstellen voor verbetering te komen.

Vastgesteld door het bestuur van de vereniging Esperanto Nederland in zijn vergadering van 10 juni 2023 en ondertekend door:

Bestuurlid: M. van Oostendorp Hoofdredacteur: F.K. Hovinga

Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj