Preambule statuten

De vereniging is opgericht bij notariële akte d.d. 23 september 1994 ten kantore van notaris Haafkens te Purmerend.
De vereniging is de voortzetting van twee Esperanto-verenigingen:

Nederlanda Esperanto-Asocio (NEA), opgericht op 27 augustus 1905 en eerder geheten:

  • Holanda Societo Esperantista "LEEN."
  • Nederlanda Societo Esperantista "L.E.E.N."
  • Nederlandsche Esperantisten-Vereeniging "LEEN"
  • Nederlandse Esperantisten-Vereniging "La Estonto estas Nia",

en

Progresema Esperanto Asocio FLE, opgericht op 1 mei 1911 en eerder geheten:

  • Nederlandse Federatie van Arbeiders-Esperantisten
  • Federacio de Laboristaj Esperantistoj
  • Bond van Arbeiders-Esperantisten "Fidu la Estontecon" FLE.

In de afzonderlijke algemene vergaderingen van 18 juni 1994 (FLE) en 24 augustus 1994 (NEA) werd besloten de nieuwe vereniging op te richten.

De Statuten zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van 25 maart 1995 en gewijzigd bij besluit van de Algemene Verandering van 27 mei 2000. Van deze wijziging is een notariële akte opgemaakt door Notariskantoor Appel Eskens Boon Willemsen te Heerhugowaard en verleden op 28 november 2000.

De in guldens gestelde bedragen in artikel 15 van de Statuten en in artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement zijn ingaande 1 januari 2002 gewijzigd in euro's tegen de officiële koers van 1 gulden = 0,45378 euro.

Statuten

Naam, duur, zetel en aansluiting

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Esperanto Nederland

Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3
De vereniging is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 4
De vereniging is voor Nederland de landelijke vereniging van Universala Esperanto-Asocio (UEA).
De vereniging werkt tevens samen met Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT).

Doel en middelen

Artikel 5

De vereniging is een culturele vereniging en stelt zich ten doel:
a. de verbreiding van de internationale taal Esperanto;
b. het werken aan de oplossing van het taalprobleem in internationale betrekkingen en het vergemakkelijken van de internationale communicatie;
c. het bevorderen van het gebruik van het Esperanto, waarbij de taal en de vereniging nimmer gebruikt worden voor activiteiten die strijdig zijn met de wet en de rechten van de mens.

Artikel 6
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het verstrekken van informatie over Esperanto en over de bijdrage die het Esperanto levert in het opheffen van taalproblemen;
b. het organiseren van onderwijs en bijeenkomsten voor de studie van het Esperanto;
c. het instandhouden van Esperanto-examens;
d. het uitgeven van studie- en voorlichtingsmateriaal;
e. het organiseren van bijeenkomsten;
f. het uitgeven van Esperanto-literatuur en/of in het Esperanto vertaald werk;
g. het instellen van afdelingen en vakgroepen;
h. het onderhouden van betrekkingen met verwante organisaties;
i. alle andere middelen welke kunnen leiden tot het verwezenlijken van haar doel.

Lidmaatschap

Artikel 7

1. De vereniging bestaat uit individuele leden, zijnde natuurlijke personen.
2. De leden worden geacht zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging en verplichten zich tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Men wordt lid van de vereniging bij bestuursbesluit, na aanmelding bij de ledenadministratie.
3. Een afgewezen aspirant-lid kan binnen zes weken na de afwijzing bezwaar aantekenen bij de algemene vergadering.

Artikel 8
1. De door de leden verschuldigde contributie wordt jaarlijks in de algemene vergadering vastgesteld.
2. Stemrecht hebben alle leden, voor zover zij niet zijn geschorst, en wel één stem per lid.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van een lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging.
Deze opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap zoals deze in de statuten zijn vastgesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, en met in achtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan de betrokkene binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit bezwaar aantekenen bij de algemene vergadering.
Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst.

Regionale afdelingen en vakgroepen

Artikel 10
Op verzoek van de leden kan het bestuur regionale afdelingen en vakgroepen vormen. Regionale afdelingen ontwikkelen activiteiten ten behoeve van de leden woonachtig in het desbetreffende gebied.
Vakgroepen kunnen worden gevormd door leden die binnen het doel van de vereniging interesse hebben op een bepaald terrein. Afdelingen en vakgroepen zijn in de uitvoering van hun activiteiten zelfstandig, zolang deze activiteiten passen binnen het beleid van het verenigingsbestuur.

Artikel 11
Regionale afdelingen en vakgroepen kunnen worden opgeheven door het verenigingsbestuur in overleg met betrokkenen.

Verenigingsbestuur

Artikel 12
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen.
Zij worden uit de leden benoemd door de algemene vergadering.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden steeds als zodanig door de algemene vergadering in functie benoemd.
De overige bestuursfuncties worden tussen de bestuursleden onderling verdeeld.

Artikel 13
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering onder opgave van redenen worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van de termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is na een volledige zittingsperiode van drie jaar eenmaal herkiesbaar; na beëindiging van de tweede zittingsperiode is hij niet herkiesbaar, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. De resterende zittingsperiode van zijn voorganger geldt dan niet als zijn eerste zittingsperiode.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door het bedanken als bestuurslid;
c. wanneer een bestuurslid krachtens enig wetsartikel het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 14
1. Het bestuur kan voor elk van zijn in functie benoemde leden uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 15
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een persoon (personen) te zoeken die de open plaats(-en) tot de eerstvolgende algemene vergadering vervult (vervullen).
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van de navolgende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft voorts vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, - waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet -, een bedrag van eenduizend eenhonderd vierendertig euro en vijfenveertig eurocent (€.1134,45) te boven gaande;
c. het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden;
d. het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen welke geen uitstel kunnen lijden;
e. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
f. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of een waarde van eenduizend eenhonderd vierendertig euro en vijfenveertig eurocent (€.1134,45) te boven gaande. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Met inachtneming van het in de laatste volzin van lid 4 van dit Artikel bepaalde vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten recht.
Bovendien zijn de in functie gekozen bestuursleden afzonderlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 16
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit, en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren te bewaren.

Inkomsten

Artikel 17
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. subsidies en fondsen;
c. giften, erfstellingen en legaten;
d. andere wettige baten.
2. Erfstellingen worden niet anders aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Verenigingsjaar

Artikel 18
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De algemene vergadering

Artikel 19
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden,waarin:
a. door het bestuur verslag wordt gedaan omtrent het reilen en zeilen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid;
b. door de penningmeester rekening en verantwoording wordt afgelegd van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;
c. elk voorstel wordt behandeld dat door het bestuur is gedaan of dat, gesteund door tenminste vijf leden van de vereniging, schriftelijk bij het bestuur is ingediend, mits zo tijdig dat aan de formaliteiten, hierna omtrent de oproeping van de ledenvergadering vermeld, kan worden voldaan;
d. het activiteitenplan wordt behandeld, dat door het bestuur is opgesteld;
e. voorzien wordt in vacatures in het bestuur.
3. Voorts zal een algemene vergadering gehouden worden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht, dan wel op schriftelijk, met reden omkleed verzoek van tenminste een/twintigste gedeelte van de stemgerechtigde leden, in welk geval de vergadering binnen vier weken na het indienen van het verzoek moet zijn uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.

Artikel 20
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping dient tenminste tien weken voor de vergadering schriftelijk ter kennis van de leden te zijn gebracht.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, en bij afwezigheid door zijn plaatsvervanger, en bij ontstentenis van laatstbedoelde door een van de andere bestuursleden die door het bestuur uit zijn midden wordt aangewezen.
Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, waaronder niet worden begrepen geschorste leden. Geschorste leden hebben echter wel toegang tijdens de behandeling van hun bezwaar.
2. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door de secretaris van het bestuur of diens plaatsvervanger notulen gehouden, welke ter vaststelling getekend worden door de voorzitter en degene die de notulen gemaakt heeft.
3. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt ook voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
5. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. Een lid kan zich uitsluitend door een ander lid doen vertegenwoordigen, zulks krachtens schriftelijke volmacht, met dien verstande dat een lid slechts als gevolmachtigde van maximaal twee andere leden mag optreden.
7. Blanco stemmen of ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
9. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is dit voorstel verworpen.
10. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of de meerderheid van de stemgerechtigden dit in de vergadering, zulks voor de stemming, verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 22
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Verenigingsblad

Artikel 23
Het verenigingsblad wordt verspreid onder de leden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 24
De verdere rechten en verplichtingen van de leden, de taak van het bestuur en nadere bepalingen op de vereniging betrekking hebbende, worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten welke in strijd zijn met de wet en deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 25
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste een maand voor de vergadering aan alle leden een afschrift toezenden van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste een/twintigste van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet een/twintigste van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 26
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van Artikel 25 is van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval van een batig saldo zullen de baten na vereffening een bestemming krijgen zoals door de algemene vergadering wordt bepaald, voor zodanige doeleinden, als het meest met het doel van de vereniging zullen overeenstemmen.

Artikel 27
1. Bij verschil van opvatting over de uitleg van enige bepaling van deze statuten of van het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur.
2. In alle gevallen, niet voorzien in deze statuten en het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur.


Welkom

Esperanto Nederland

Overige

Esperanto lerenGeschiedenis

Gratis

Plaatselijke Groepen

Informatie over de taal

Bonvenon

Esperanto Nederland

Lokaj grupoj

InstruadoCeteraj

Turista informo

Historio

eLibroj